Home

Mongeovo promítání kvadranty

Základy pravoúhlého promítání (Mongeovo promítání) Průmětny, kvadranty, průměty bodů. Deskriptivní geometrie. Průmětny, kvadranty, průměty bodů. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - podle Gaspard Monge 1746-1818 - nejběžnější zobrazení v deskriptivní geometrii - pravoúhlé promítání na dvě k sobě kolmé průmětny. - obě k sobě kolmé průmětny rozděluje prostor na 4 kvadranty,podle znamének souřadnic bodů můžeme hned zjistit ve kterém kvadrantu se bod nachází,. Mongeovo promítání je pravoúhlé promítání na dvě navzájem kolmé průmětny. průmětnavodorovná - půdorysna . ztotožňuje se se souřadnicovou rovinou xy. průmětnasvislá (v průčelné poloze) - nárysna (rovina xz) Průsečnice půdorysny a nárysny se nazývá základnice. Značí s Základy pravoúhlého promítání (Mongeovo promítání) Příspěvky. Průmětny, kvadranty, průměty bodů.

Průmětny, kvadranty, průměty bod

Fakulta strojní Konstruktivní geometrie - Pracovní listy Cvičení 01 Mongeovo promítání - 3 - 1.3 Zobrazování bodů a přímek Průmětem přímky a do průmětny je přímka, je-li přímka a rovnoběžná nebo různoběžná s průmětnou, a bod, je-li přímka a kolmá k průmětně. Leží-li body A, B na přímce a, potom první (půdorysné) průměty MONGEOVO PROMÍTÁNÍ: - je pravoúhlé promítání na axonometrickou průmětnu ρ, která má obecnou polohu vzhledem k souřadnicovému trojhranu O, x, ,y ,z, směr promítání je s, s┴ ρ , XYZ=ax.troj., úhly v osovém kříži jsou tupé . 90<φ<180 -(XYZ je ostroúhlý

Geometrie-webskriptu

Základy pravoúhlého promítání (Mongeovo promítání

 1. Title: Mongeovo prom 1 Mongeovo promítání VY_32_INOVACE_33-01. Pravoúhlé promítání na dve navzájem kolmé prumetny; 2 Gaspard Monge. Francouzský prírodovedec a matematik ; Považován za otce deskriptivní geometrie; 3 Gaspard Monge (1746-1818) Originally from en.wikipedia description page is (was) here1355, 28 July 2004 Magnu
 2. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - ŘEZY Geometrie 2. ŘEZY TĚLES ŘEZ OBECNOU ROVINOU 1. Najdeme jeden bod řezu jako průsečík jedné (vhodné) hrany (površky) tělesa s rovinou řezu. 2. Další body řezu určíme pomocí osové afinity v prostoru u hranolů (válců) neb
 3. Mongeovo promítání - polohové úlohy 4 Rovina α je dána přímkami a, b.O vzájemné poloze přímky m a roviny α platí: a) Přímka m je s rovinou α rovnoběžná, α∩m =∅. b) Přímka m leží v rovině α. c) Přímka m je kolmá k rovině α. d) Přímka m je s rovinou α různoběžná, ale není k ní kolmá
 4. Mongeovo promítání, vzájemná poloha přímek: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E
 5. Konstruktivní geometrie MONGEOVO PROMÍTANÍ-ŘEZ ROTAČNÍHO DVOJKUŽELE Úloha: V Mongeově promítání je dána rovina (3,1,x) a rotační dvojkužel kužel. Jeho pod-stava leží v půdorysně, má střed S[0;5.5;0] a poloměr r= 5.5 a vrchol V[0;5.5;5]. Zvolte x tak
 6. . na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ
 7. Mongeovo promítání - body a přímka Mongeovo promítání - bod v rovině I Mongeovo promítání - bod v rovině II Mongeovo promítání - bod v rovin

Mongeovo promítání - základní úloh

 1. Mongeovo promítání - body a přímka. Nové materiály. Dvě úlohy o krychli; Trojúhelník - obvod; Kolik trojúhelníků je na tomto obrázku
 2. Mongeovo promítání - princip, názvosloví, zobrazení bodů, přímek a rovin, kvadranty, skutečná délka úsečky 6. Přímka v Mongeově promítání (zobrazení, stopníky, body na přímce, sklopení přímky, odchylky přímky od průměten, zvláštní poloha přímky vůči průmětnám) 7. Vzájemná poloha přímek v Mongeově.
 3. Zobrazení základních útvarů v Mongeově promítání Zobrazení bodu - princip metody. v Mongeově promítání je každý bod nejprve pravoúhle promítnut do půdorysny π a nárysny ν - tj. je sestrojen jeho půdorys a nárys; následuje sklopení (otočení o 90°) jedné průmětny do druhé kolem osy x - tzv.sdružení průměten (po otočení směřují kladné směry os y,z na.

Mongeovo promítání je pro možnost větší variability zobrazení a vyšší názornosti více používanou metodou. Bod je zde zadán třemi souřadnicemi (u kótovaného promítání dvěma a třetí je kóta), které se zanáší do souřadnicového systému, který je dán třemi osami x, y, z Konstrukce: zadání: bod A a přímka p=PQ; při konstrukci stop roviny ρ=Ap lze využít půdorysného stopníku P přímky p a hlavní přímky I h ρ =AQ a jejího nárysného stopníku N; bod A a přímka p=PQ jsou otočeny kolem p ρ do π (ve 3D modelu není konstrukce provedena); v otočení je sestrojen čtverec A 0 B 0 C 0 D 0 (ve 3D modelu není konstrukce provedena 2. Základní pojmy Mongeova promítání V krátkosti zopakujme základní pojmy Mongeova promítání, kterými jsem se zabývala ve své p ředchozí práci a na n ěž budu nyní navazovat. Mongeovo promítání je pravoúhlé promítání na dv ě na sebe navzájem kolmé pr ůmětny ( π a ν)

Úvod. Tato učebnice se zabývá základy Mongeova promítání ( používá se také název Mongeova projekce ) Jedná se o dvojici pravoúhlých promítání na dvě k sobě kolmé průmětny.Mongeovo promítání je jedna ze základních zobrazovacích metod v deskriptivní geometrii, a jeho objev jí dal vzniknout jako samostatné vědě Mongeovo promítání - hlavní a spádová přímka II Publikováno 24.10.2015 24.10.2015 Romana Špačková (posunutím červených bodů upravte rovinu a půdorysný průmět bodu

Mongeovo promítání, jednotka = 1cm. 1. V rovině ρ(0;90°;135°) určete sdružené obrazy čtverce ABCD, je-li dáno: A[-5;1;?]; C[-2;7;?]. 2 • Úvod > Obsah > Zobrazovací metody > Mongeovo promítání > Zobrazení kružnice v Mongeově promítání. Výklad. půdorysem i nárysem kružnice, která leží v rovině obecně položené k oběma průmětnám, jsou elipsy, jež mají délky hlavních poloos rovny poloměru dané kružnice; je-li kružnice v obecné rovině dána svým středem a poloměrem, lze její průměty. Nejčastěji užívaným typem promítání je pravoúhlé promítání na dvě navzájem kolmé průmětny (jinak se mu říká též Mongeovo promítání nebo Mongeova projekce). Bod A v prostoru promítneme kolmo do vodorovné roviny - tzv. půdorysny, ozn. π, a získáme jeho průmět A´1, jak to známe z kótovaného promítání. Úvod > Obsah > Mongeovo promítání > Polohové úlohy. Jiří Doležal pracovna A834, tel. 597324100 Návštěvní kniha.

3.MONGEOVO PROMÍTÁNÍ Rovnoběžný průmět 3D tělesna rovinu nenívzájemně jednoznačné zobrazení, k obrazu neumíme jednoznačně určit objekt v prostoru A B E 3 E MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - podle Gaspard Monge 1746-1818 - nejběžnější zobrazení v deskriptivní geometrii - pravoúhlé promítání na dvě k sobě kolmé průmětny. - obě k sobě kolmé průmětny rozděluje prostor na 4 kvadranty,podle znamének souřadnic bodů můžeme hned zjistit ve kterém kvadrantu se bod nachází,.

Deskriptivní geometrie

(náhled na Mongeovo pravoúhlé promítání bodu A do půdorysny, nárysny a bokorysny + rozdělení prostoru na kvadranty) Mongeovo promítání je pro možnost větší variability zobrazení a vyšší názornosti více používanou metodou. Bod je zde zadán třemi souřadnicemi (u kótovaného promítání dvěma a třetí je kóta. Mongeovo promítání - princip. v prostoru volíme dvě, resp. tři na sebe kolmé průmětny: 1 = xy první průmětna(půdorysna) 2 = xz druhá průmětna (nárysna), resp. 3 = yz třetí průmětna (bokorysna) průmětny . 1 a . 2 dělí prostor na čtyři části - kvadranty. I. kvadrant - nad první a před druhou průmětno Mongeovo promítání Vzdělávací obor 36-47-M/01 Stavebnictví Předmět Deskriptivní geometrie Ročník 3. Rozvíjené klíčové kompetence Využití získaných teoret. vědomostí z odborných předmětů, procvičování prostorové představivosti žáků Průřezové tém Promítání filmů z archivu NFA pro UMPRUM, FAMU a francouzské kurátory a people is missing Na promítání dokumentu naváže diskuze s hostem - teoretikem architektury Petrem Kratochvílem.. Provinssi järjestetään 1.-3.7.2021 Seinäjoella. Ihmisten juhla Mongeovo promítání. Bod, přímka, rovina v MP

Osová afinita mongeovo promítání. Online Dictionary. osová afinita Разъяснение. osová afinita около Czech => Russian Из Разъяснени uvítání: promítání - Perníková chaloupka, Živá voda. 10.00. workshop - promítačka, loutky, optické hračky: thaumatrop. promítání - Pták Ohnivák a liška Ryška, Princ Bajaja pohádky Květy Jadrníčkové. 13.15. Žák rozumí pojmům kvadranty a roviny souměrnosti. Žák umí zobrazit bod v závislosti na kvadrantech a rovinám souměrnosti. Mongeovo promítání- úvod Žák rozeznává 10 základních úloh Mongeova promítání: 1. Zobrazuje přímku a úseku. /Rozumí pojmu sklápění/ 2. Zobrazuje dvojici přímek. 3. Zobrazuje rovinu a její. Anotace Název: Využití programu Rhinoceros při výuce Deskriptivní geometrie Vypracoval: Veronika Čečková Vedoucí práce: Mgr. Roman Hašek, Ph.D. Klíčová slova: Program Rhinoceros, prostorová představivost, výuka pomocí počítačů, stereoskopie, deskriptivní geometrie, smysluplnost. Obsahem této práce je seznámení s obsluhou a možnostmi CAD program Klíčová slova Mongeovo promítání, kuželosečka, rotační plocha. Abstrakt Tento text je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti, především jako studijní materiál pro studenty Konstruktivní a počítačové geometrie. Práce pojednává o rotačních kvadratických plochách, Víc školní vzdělávací program - Střední průmyslová škola Zlí

Promítání do pomocné prm tny Používá se v pípadech, jestliže zobra-zení v základních prmtech ISO E nedává pesnou pedstavu o tvaru tl e-sa nebo zobrazení není vhodné pro kó-tování. Pro promítání do pomocné prmtny se používají následující zpsoby: a) pomocný prmt sklopený do hlavní prmtny ; Školní vzdělávací program. Úspěšná příprava pro VŠ (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Základní charakteristika škol Český jazyk a literatura Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Školní vzdělávací program Úspěšná příprava pro VŠ (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Základní charakteristika školy Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: vyšší stupeň osmiletého vzdělávacího programu a čtyřletý. Polohové a metrické vlastnosti útvarů v prostoru , Útvary v rovině a s rovinou související , Průměty rovinných útvarů , Průměty jednoduchých těles v Mongeově promítání Geodezie. Katastr nemovitostí 3. ročník Český jazyk a literatura. práce s textem a získávání vědomostí Německý jazy

Mongeovo promítání - GeoGebr

 1. Pravoúhlé promítání - Wikipedi
 2. PPT - Mongeovo prom PowerPoint presentation free to
 3. DUMY.CZ Materiál Mongeovo promítání - vzájemná poloha příme

DUMY.CZ Materiál Mongeovo promítání - pracovní list

 1. Mongeovo promítání - délka úsečky II Konstruktivní
 2. Mongeovo promítání - body a přímka - GeoGebr
 3. Mongeovo promítání - zobrazení základních útvar
 4. Seminární práce z Matematiky - Gymnázium Che
 5. Mongeovo promítání - pravidelný osmistě
 6. učebnice - webzdarm
 7. Mongeovo promítání - hlavní a spádová přímka II

Video: Mongeovo promítání, jednotka = 1c

Mongeovo promítání - zobrazení kružnic

 1. Mongeovo promítání - polohové úloh
 2. Základní tkalcovské vazb
 3. Kolmé promítání, kolme - Blog znany kiedyś pod nazw
 4. Osová afinita mongeovo promítání - filmová promítání na fam
 5. Využití programu Rhinoceros při výuce Deskriptivní geometri
 • Přesypaný most.
 • Osobní asistent praha.
 • Kokosový krém recept vegan.
 • 9tt nevolnosti.
 • Studený porcelán vlastnosti.
 • Business park brno londýnské náměstí.
 • Taormina co videt.
 • Honeywell cm 27.
 • Army shop česká lípa.
 • Ú ů vyjímky.
 • Cerne jezero vylet.
 • Nože magnum by boker.
 • Jak připevnit obraz na stěnu bez vrtání.
 • Nagano puk.
 • Pád na břicho v těhotenství.
 • Labtech ceník.
 • Tapety na plochu fantasy.
 • Loupaná dýha.
 • Nabytek vsetin.
 • Kramer horse shop.
 • Moon symphony beethoven.
 • Nejhranější písničky 2017.
 • Plavecké závody české budějovice.
 • Výročí 1938.
 • Odšťavňování ostružin.
 • Tvůrčí psaní studium.
 • Katr polední menu.
 • Primavera krajky.
 • Počasí egypt.
 • Paličky na bicí s vlastním potiskem.
 • Artroskopie zápěstí rekonvalescence.
 • Barvení hennou na zrzavo.
 • Malárie 2017.
 • Jackass 3 online cz.
 • David niven csfd.
 • Vytok z prsu.
 • T26e4 superpershing recenze.
 • Dobrovolná nezaměstnanost.
 • Penzion v rokytnici nad jizerou.
 • Jak poznam ze je pes nemocny.
 • Bohempia obchod.