Home

Skupiny bě bje pě vě vje mě mně

Diktáty a pravidla psaní bě/bje, vě/vje, mně/mě

Skupiny bě-, vě- se učí žáci v 5. ročníku základních škol. Nejedná se o pravopisně složité učivo, je ale důležité věnovat mu náležitou pozornost. Připravili jsme pro vás jednoduchá i obtížnější cvičení zaměřená výlučně na psaní správných skupin bě/bje, vě/vje a mě/mně Psaní skupin bje-, vje-, bě-, vě-Psaní předpon s-, z-, vz-Psaní skupin -mě-, -mně-Souhláskové skupiny; Pravopis tvaroslovný. Podstatná jména; Přídavná jména; Zájmena; Číslovky; Slovesa; Pravopis syntaktický. Shoda podmětu s přísudkem; Psaní čárky ve větě jednoduché; Věty jednočlenné, dvojčlenné; Věty podle. Trik při psaní správného bě/bje a vě/vje spočívá jen v umění najít kořen slova. V kořenu slova se vždy píše ě . Naopak po předponách ob- nebo v- nemůže kořen slova začínat ě (nemohl by pak stát samostatně bez předpony), musí tedy začínat písmeny je- Pravopis mě - mně, bě - bje, pě, vě - vje. Pravopis mě - mně - vysvětlení látky; Pravopis bě - bje - vysvětlení látky; Pravopis pě - vysvětlení látky; Pravopis vě - vje - vysvětlení látk

Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně (1) 05b: Zobrazena cvičení 1-10 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Správné psaní bě/bje, pě, vě/vje Kdy napsat -ě? Vždy po grafému (písmenku) P! Po p následuje v českých slovech vždy a za všech okolností -ě. Píšeme pak tedy : pěst, pěstovat, pěkný, pětka, opětovat, zápěstí či zatápět. V kořeni slova. Grafém -ě-píšeme v kořeni slova, tedy například ve slovech:pěstoun (kořenem je pěst - pěstitel, pěstovat, pěstěný) Ve většině českých slov se v kořeni slova píše -mě-. V kořeni slova se slabika -mně- píše pouze ve slovech příbuzných se zastaralým slovesem mnít, se slovy pomník a domnívat se - zapomněl, připomněl, vzpomněl, zapomnětlivý, pomněnka, domněnka, domnělý. Skupiny -mě-, -mně- se píší také při tvoření přídavných jmen 2. a 3. stupně a příslovcí. Týká se mě (mne) to? — Týká se to koho/čeho?Koho/čeho je 2. pád. ⇒ mě (mne); Potkala mě (mne).. — Potkala koho/co?Koho/co je 4. pád. ⇒ mě (mne); Napiš mně (mi) to na papír, prosím. — Napiš to komu/čemu?Komu/čemu je 3. pád. ⇒ mně (mi) Tato stránka je o mně.. — Stránka je o kom/o čem?O kom/o čem je 6. pád. ⇒ mně Materiál je určen pro 6. ročník při opakování pravopisných jevů - skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně. Obsahuje různé typy cvičení, které lze využít k procvičení nebo k ověření znalostí žáků. DUM podporuje aktivitu žáků a přispívá ke zvýšení názornosti, je určen pro interaktivní řešení

Psaní skupin bje-, vje-, bě-, vě- skolaposkole

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně by Lubomír Šára · Published 13.8.2017 · Updated 8.8.2017 Třináct cvičení k procvičování pravopisu slov se skupinami bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně Skupiny bě/bje, vě/vje, mě/mně 1. Tvoř slova pomocí předpon. ob vy u do ob vy vy jednat z jevit za jet u pro pře ne od 2. Vypiš z vět slova s předponou ob-. Koupíme si nové obaly a obalíme si sešity. Maminka mi obvázala poraněný prst obvazem Psaní bě/bje - Psaní bě/bje - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů Skupiny bě/bje, vě/vje, pě/pje, mě/mně (1) 15b: Zobrazena cvičení 1-16 (14 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv

Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat Aktivizační prezentace a dva testy, lehčí a těžší, pro výuku českého jazyka, zaměřené na pravidla při psaní E a Ě po souhláskách B (BJ), P a V (VJ). Primárně jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením, ale jako základní informační materiály je lze využít i pro jiné skupiny žáků

PRAVIDLA - psaní BĚ/BJE a VĚ/VJE

Skupiny bě / bje, pě / pje, vě / vje, mě / mně. Písmeno ě označuje po retných souhláskách b, p, v, f dvě hlásky: j a e (např.: běh, spěch, věc, fěrtoch) Vyslovené [je] se zpravidla píše ě. Pouze ve slovech s předponami, kde slovotvorný základ začíná slabikou je, se píše je-(např.: objednat - jednat, vjet - jet) Psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě. Vyber si cvičení k procvičování

Pravopis mě - mně, bě - bje, pě, vě - vje

Skupiny hlásek bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně . a) Doplňte ě/je. P_nkava, dobrý ob_d, zv_davý pohled, ob_mná kniha, zp_vník, v_zd do garáže, p_t, b_žecká dráha, pov_ra, důležitý ob_v, v_novat se hudb_ a zp_vu, napínavý příb_h, pov_sit na v_šák, ob_m krychle, v_li si do vlasů, v_řím naší vysp_lé v_dě Skupiny mě/mn ě, b ě/bje, v ě/vje Český jazyk, 6. ro čník II. stupe ň ZŠ Pokyny pro žáka: Žák dopl ňuje skupiny m ě/mn ě, b ě/bje,v ě/vje. Spojuje slova se správnými skupinami hlásek, odvozuje slova pomocí p řípon a p ředpon. Pokyny pro u čitel: Učitel musí žákům p řipomenout pravidla pro používání skupin m.

Seznam cvičen

 1. Při skloňování zájmena já píšeme mě ve 2. a 4. pádě, mně ve 3. a 6. pádě. Jako pomocníka pro rychlé určení si můžeme vzít Vaška. Místo slova mě/mně dáme do věty Vaška a podle počtu slabik v jeho jménu snadno poznáme, zda máme psát mě, nebo mně
 2. Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně. Při psaní těchto skupin se řídíme stavbou slova. Pokud jsou skupiny bě, vě, mě v kořeni slova, píšeme je v této podobě oběd, vědec, městys.. Pokud tyto skupiny tvoří hranici mezi předponou a slovotvorným základem slova píšeme je ve formě bje, vje objezd (slovotvorným základem je slovo jezd, ob je předpona), vjezd.
 3. Pravopis mě - mně. V kořenech slov píšeme vždy Mě / mě. pa mě ť, mě nič, mě sto V koncovkách podstatných jmen píšeme zpravidla mě. v do mě, na stro mě. Zřídka končí kořen podstatného jména na -mn, zde píšeme mně. v hy mně; Na rozhraní částí slova se řídíme podle toho, zda slyšíme v odvozeném slově.

Doplňujte skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně. předpo. děl prohru, o. vení Ameriky, z. davý Adam, o. ktiv fotoaparátu Skupiny hlásek vyslovované (bje, vje) píšeme většinou bě, vě (oběd,věc). Jen tam, kde se předpona ob-, v-setká s kořenem začínajícím na -je, píšeme bje, vje (ob/jednat, v/jezd). Pamatujte pravopis: oběh, oběd, oběť. Skupinu vyslovovanou (pje) píšeme vždy pě (pěkný, zpěv) Pracovní listy jsou zaměřeny na hlubší pochopení a procvičení psaní slov se skupinami bě-, pě-, vě-, mě. Žáci graficky vyjádří počet písmen slov s těmito skupinami. Ve čtyřsměrce vyhledají slova a zapíší je do daných skupin

Skupiny vyslovované bje, vje píšeme vetšinou bě, vě. ( např. oběd, věneček ) Tam, kde se předpona ob-, v- setká s kořenem začínajícím na je- píšeme bje, vje. ( např. ob/jev, v/jet ) Vyslovované pje píšeme vždy pě. ( např. pěna ) POZOR Spadla mně tužka na zem. Kolem mě projela skupinka cyklistů. Kolem mně projela skupinka cyklistů. Poprosili mě o pomoc. Poprosili mně o pomoc. Udělili mě první místo. Udělili mně první místo. Rodiče mě zapsali do kurzu sebeobrany. Rodiče mně zapsali do kurzu sebeobrany. Klidně začněte beze mě. Klidně začněte beze mně

Pravopis souhláskových skupin bě / bje , vě /vje , pě , mě/mněPravopis - psaní skupin bje – bě , vje – vě , mně – mě, pě

DUMY.CZ Materiál Skupiny bě, bje, vě, vje, pě - 5. roční

 1. Psaní -ě- či -je- po souhláskách b, p, v - Moje čeština
 2. Psaní skupin -mě-, -mně- skolaposkole
 3. mně a mě pravidlo - Nabl
 4. DUMY.CZ Materiál Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mn
 5. Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně - Páťác
 6. Psaní bě/bje - Procvičování online - Umíme česk

psaní bě/bje,vě/vje ,

Pravopis souhlskovch skupin b / bje , v /vje , p , m/mnPPT - PŘEDLOŽKY PowerPoint Presentation, free downloadDiktáty, testy a hry 5 - 9788075631497 od TAKTIKPodstatná jména pomnožná, hromadná a látková :: Český
 • Punat vylety.
 • Makudo systém.
 • Palety baumax.
 • Kurz ukrajinský rubl.
 • Velikost skialpových bot.
 • První parní automobil.
 • Prodej auta s odpočtem dph.
 • Nejlevnější kapsičky pro kočky.
 • Traktor simulator.
 • Romotop storch.
 • Šetrná barva na vlasy z drogerie.
 • Nazareth band.
 • Pracovní doba řidiče.
 • Metabolismus ledvin.
 • Kousnutí od blechy příznaky.
 • Popocafepetl hora.
 • Kondylomata diskuze.
 • Pravopis slovotvorný.
 • Česko slovenské pivovary.
 • Snidane brno bohunice.
 • Umbrella holiday.
 • Vodka jelzin.
 • Pervitin inzeráty.
 • Ian anderson.
 • Infectoscab bez receptu.
 • Spreepark berlin 2017.
 • Cena železa na burze.
 • Apetit legislativni pernicky.
 • Euterpe.
 • První muž ve vesmíru.
 • Canesten 1 den recenze.
 • Jaký beton na sloupky.
 • Vyplazený jazyk význam.
 • Pronájem lamy.
 • Maska psa na karneval.
 • Happy birthday wishes text.
 • Zahady 2017.
 • Kolinda grabar kitarović.
 • Co dělá pes když je sám doma.
 • Hydrocortison na predkozku.
 • Nová švábie.