Home

Zatřídění hornin a zemin

Zatřídění hornin. Při inženýrskogeologickém průzkumu se popisované horniny nejčastěji zatřiďují podle dvou norem - ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy a ČSN 73 3050 Zemní práce. Tato norma se podrobně probírá v předmětech Mechanika zemin a Zakládání staveb Třídění hornin podle tříd těžitelnosti, rozpojování a odebírání dle ČSN 73 3050 Třída Hornina Nakypření přechodné, trvalé (%) 1 jemnozrnné zeminy, měkké konzistence, např. ornice, hlína, písčitá hlína; písčité a štěrkovité zeminy: kypré se zrny do 20 mm, se zrny nad 20 mm v objemu do 10% Vlastnosti zemin Zatřídění zemin (vyhodnocení křivky zrnitosti, trojúhelníkový diagram). Složení zemin a hornin. Fyzikální a popisné vlastnosti.100 [%] V V n p [ ] s p V V e e e n 1 n n e 1 s s s w m m m m m w .100 ].100 [%] p w r V V S V V w w Porovitost Číslo pórovitosti Vlhkost Měrná Objemov

Zatřídění hornin podle pevnosti horninového materiálu Zdravé: granitoidy, diority, gabra, migmatity, granulity, kvarcity, amfibolity, bazalty, prokřemenělé pararuly, ortoruly, krystalické vápence, silicity Mírn ě zv tralé: horniny třídy R1 Navětralé: horniny třídy R2I. Navětralé: horniny třídy R1 horninu lze kladívkem. MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Zatřídění zemin (vyhodnocení křivky zrnitosti, trojúhelníkový diagram). Klasifikace horninového prostředí - podle pevnosti strukturních vazeb: a další klas. hornin. prostředí. - Zeminy - - Horniny skalní Soudržné - Nesoudržn

Popis a zatřídění zemin do systému se ve smyslu této normy řídí blokdiagramem uvedeným na obrázku 5.1.2.2.1, který umožňuje okamžité terénní použití zkušenými osobami. Obr. 5.1.2.2.1 Blokdiagram - pojmenování a popis zemin (ČSN EN ISO 14688-1 Mechanika zemin I 1 Popis a klasifikace zemin 1. úvod 2. popisné (indexové) vlastnosti 3. stavové vlastnosti 4. zatřídění. MZ1_1 October 4, 2013 2 GEOMECHANIKA Mechanika skalních hornin Mechanika zemin Mechanika sněhu a ledu → PARTIKULÁRNÍ LÁTKY ÚVOD. MZ1_1 October 4, 2013 3. U soudržných zemin závisí jejich fyzikální stav na vlhkosti a je charakterizován konzistencí zeminy. Konzistence: kašovitá plastická - měkká tuhá pevná tvrdá. Pro objektivní zatřídění zeminy podle konzistence se v laboratoři určují konzistenní meze, tj. vlhkost zeminy vyjádřená v % Uvedená řada neobsahuje stopové prvky a prvky vzácných zemin, které je třeba analyzovat samostatnými speciálními postupy. K základním oxidům, zastoupeným ve většině hornin, patří následující: SiO2, TiO 2 , Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , FeO, MnO, MgO, CaO, Na 2 O, K 2 O, H 2 O a P 2 O 5

Zatřídění hornin - FSv ČVUT v Praze -- FSv ČVU

Eurok dy normy, jimi se d pojmenov n a popis skaln ch hornin a zemin. Pojmenov n a popis skaln ch hornin se nov od roku 2006 d eskou technickou normou SN EN ISO 14689-1 Geotechnick pr zkum a zkou en Pojmenov n a zat i ov n hornin st 1 : Pojmenov n a popis Vlastnosti zemin a hornin. Stanovení technologických vlastností zemin a hornin, posouzení výkopku nebo rubaniny pro další použití, zatřídění podle norem. Zásady pro posuzování stavů základových půd pod plošnými základy stanoví norma ČSN 73 0031 a ČSN 73 0033

1 - vsb.c

Mechanika hornin a zemin je vědní obor, který se zabývá rovnováhou, napětím a přetvořením hornin a zemin. Zemina a hornina je z inženýrského pohledu chápána jednak jako prostředí, ve kterém dochází k interakci stavební konstrukce a podloží, jednak jako stavební materiál, z něhož je stavební dílo budováno Značky zemin a hornin. Pro zeminu zadanou ručně či vloženou z katalogu, lze v rozbalitelném seznamu vybrat kategorii vzorku (vzorky programů GEO5, plná barva, vzorky gINT nebo vzorky podle čínské normy YS 5204 1) a barvu, které se zobrazují v zadaném profilu.. Barva v rozbalitelném seznamu Barva je barva, kterou je zemina (hornina) zobrazována na desktopu obrazovky a v. půdomechanické vlastnosti hornin a zemin podloží (únosnost, propustnost atd..), výška hladiny podzemní vody a její kolísání Druhy základových půd Typ základové půdy zjišťujeme na základě granulometrického složení, tj. podle křivky zrnitosti, kterou získáme areometrickou hustoměrnou zkouškou

Atlas hornin - horniny a jejich vlastnost

20.02.2020 Návštěva Švýcarska. Ve dnech 19. a 20. ledna se Jiří Šťástka účastnil jednání o možné další spolupráci Podzemní laboratoře Josef s Grimsel Test Site (GTS) Zatřídění horniny podle těžitelnosti. Zatřídění podle těžitelnosti provádíme podle ČSN 73 6133 nebo podle starší normy ČSN 73 3050, která lépe vystihuje problematiku rozpojitelnosti hornin při zemních pracích, prováděných ve stísněných podmínkách stavebních rýh pro inženýrské sítě Vlastnosti zemin Zatřídění zemin (vyhodnocení křivky zrnitosti, trojúhelníkový diagram). 2.cvičení Vlastnosti zemin Zatřídění zemin (vyhodnocení křivky zrnitosti, trojúhelníkový diagram). Složení zemin a hornin Fyzikální a popisné vlastnosti Porovitost Číslo pórovitosti V n V V e V p p s.100 . Víc

Zatřídění zemin podle rozpojitelnosti Podle normy ČSN 73 3050 Zemní práce se horniny zatřiďují podle charakteristických vlastností a podle obtížnosti rozpojování do 7 tříd: Třída rozpojitelnosti Klasifikace hornin Popis hornin a zemin 1. třída Rypné soudržné, měkké konzistence s výjimkou jíl Zatřídění rozpojitelnosti zemin a hornin . V souvislosti s hloubením stavebních výkopů plošných, liniových, případně podzemních staveb provádíme zatřídění těžených zemin a hornin z hlediska jejich rozpojitelnosti (těžitelnosti) dle původní ČSN 73 3050 nebo dle aktuální ČSN 73 6133 5. Typy základových konstrukcí požadavky na průzkum. Popis a zatřídění skalních - hornin a zemin podle ČSN a evroých norem. Dokumentace inženýrskogeologických vrtů, konstrukce inženýrskogeologických řezů. 6. Metodika průzkumu a jeho vyhodnocení pro občanské a průmyslové stavby

7.1 Pojmenov n a popis skaln ch hornin - vsb.c

 1. , kde se zatřídí a zejména stanoví pevnostní a deformační charakteristiky potřebné k návrhu zakládání. Z bodových informací se sestroj
 2. prezentace klasifikace ze
 3. Mechanika sněhu a ledu
 4. zatřídění hornin zemního i skalního charakteru ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemníeh objektů, společná ustanovení 3 Základní požadavky na konstrukci objektů a zdůvodnění Technické řešemí štoly, statický výpočet i budoucí výstavba je navržena se zvláštním zřetelem ab
 5. MECHANIKA ZEMIN - rozpis cvičení Zatřídění skalních hornin podle pevnosti Třída R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pevnost σc MPa > 150 50 až 150 15 až 50 5 až 15 1,5 až 5 0,5 až 1,5 Pevnost velmi vysoká vysoká střední nízká velmi nízká extrémně nízká Únosnost Rdt MPa stření hustota diskontinuit - vzdálenost mm velmi malá.

Vlastnosti zemin a hornin - Geologická služba s

 1. závisí zejména na velikosti částic a na stavu ze
 2. a hornin - při namáhání ze
 3. G) STUPEŇ ZVĚTRÁNÍ SKALNÍCH HORNIN Hornina Zvětralé
 4. a zatřídění násypů Z hlediska prevence neľádoucích událostí se provádí roztřídění ze
 5. a klasifikace ze
 6. ; zatřídění hornin a ze

MECHANIKA ZEMIN - lences

Zadání a editace zemin. V dialogovém okně Přidání nových zemin, zadáváme název a parametry zeminy, které by měly být získány ze zkoušek nebo geologického průzkumu.Všechna zadávací pole v okně musí být vyplněna. Výjimku tvoří hodnota γ sat (objemová tíha saturované zeminy) v části okna Vztlak.Jestliže zůstane toto pole prázdné, program automaticky. Složitýcm procesem pak dochází k tomu, že se tlak vody přenáší na zrna písku a dochází ke ztekucení. B) V důsledku přebytku vody v pórech u zemin s větší pórovitostí než 40% Při smykovém namáhání zmenšuje zemina svůj objem, zmenšuje se i objem pórů a přebytečná voda ze zeminy vytéká Název: objemové změny (smršťování a bobtnání jílů) Popis: Smršťování - proces, při kterém vlhká jemnozrnná zemina zmenšuje vysycháním svůj objem, smršťuje se. Tento proces probíhá až do doby, kdy vlhkost klesne na mezní hodnotu vlhkosti Ws, kdy se zemina přestává smršťovat

GEO5 Online nápověd

Zatřídění zemin Zadání a editace zemin GEO5 Online Pomo

4.1 Zatřídění a kritéria použitelnosti 15 4.2 Zeminy neupravené 17 4.3 Zeminy upravené 17 4.4 5.3 Geotechnické vlastnosti zemin, skalních hornin a druhotných materiálů 22 5.4 Mezní stavy 23 5.5 Návrh zemního tělesa na základě výpočtu 2 Provádíme základní indexové a popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenčních mezí, dále stanovení obsahu organických látek a obsahu CaCO3). Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek provádíme zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru. Tato část ISO 14689 neplatí pro systém zatřídění hornin využívající jeden nebo více popisných parametrů pro stanovení pravděpodobného chování horninového masivu (viz kapitolu Bibliografie). Pojmenování a zatřiďování zemin pro inženýrské účely je uvedeno v ISO 14688-1 a ISO 14688-2

224-0201/02 - Mechanika hornin a zemin (MH&Z

sanace kontaminovaných vod a zemin; supervize sanačních prací; ekologický audit; analýza rizik; zápis údajů do databáze SEKM Inženýrská geologie. průzkumná a projekční činnost v inženýrské geologii; odběry vzorků a geotechnické laboratorní zkoušky hornin a zemin; zatřídění hornin a zemin; hodnocení základových. Pro zatřídění a stanovení vlastností a mezí použitelnosti zemin a skalních hornin jako základové půdy a sypaniny platí ČSN EN 1997-1, ČSN EN 1997-2, ČSN 75 2310, ČSN 75 2410, ČSN 73 6133, ČSN EN ISO 14688-1, ČSN EN ISO 14688-2 a ČSN EN ISO 14689-1. Kvalita zpracování a způsob kontroly zhutnění je, kromě uvedených nore Úkolem geotechnického průzkumu je získat a zpracovat informace, které napomohou optimálnímu řešení, návrhu a realizaci inženýrského díla po stránce technické i ekonomické. Existuje geotechnický průzkum pro různé stavební obory, ale nejčastěji realizovaným typem je průzkum pro zakládání staveb. Poskytuje údaje nezbytné pro výpočet únosnosti a návrh geometrie. - posouzení vhodnosti zemin - zatřídění hornin podle těžitelnosti - kontrola základové spáry - geotechnické poradenství Využijte námi nabízené služby. Sídlíme na ulici Na Dionysce 1754/6, Praha - Dejvice

Nejdek - geologický průzkum pro výstavbu kanalizace a ČOVOS Jirásko | Katedra geotechnikyMEZE podklady | Katedra geotechniky

• odběry a geotechnické laboratorní zkoušky hornin a zemin • zatřídění hornin a zemin (ČSN 731001, ČSN 733050, ČSN EN ISO EUROKOD) • zatřídění zemin, hodnocení základových poměrů • stabilitní posouzení násypů, odřezů a svahů vrtné práce návrh a provádění vrtaných studní - 100-254 mm včetně vystrojen stanovení fyzikálních parametrů, lokalizace inženýrských sítí, zatřídění hornin, vyhledávání munice, vyhodnocení radonového rizika, průzkum sesuvných oblastí STAVEBNICTVÍ kontrola kvality vozovek a železničních tratí, měření bludných proudů pro stanovení korozity prostředí, určení hloubky skalního podloží.

Pro určování hornin lze využít klasifikační tabulku z normy ČSN EN ISO 14689-1 Pojmenování a zatřídění hornin (ke stažení zde). Na následujících odkazech najdete pouze základní informace pro zpracování seminární práce a pokyny, jak pracovat v terénu a vyhnout se úrazu. Bližší pokyny a rady vám poskytne váš učitel Zatřídění hornin a zemin.. 6 Tab. č.2. Ochranná pásma inženýrských sítí..... 9 Tab. č.3. Doporučené míry zhutnění pro obsyp a zásyp potrubí..... 39. 12-T003 DZS Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě - stavba Železné, 2. etapa. OENORM B 4400: 1978-11-01 Geotechnical engineering; soil classification for civil engineering purposes and methods for identification of soil - groups (Geotechnické inženýrství; klasifikace zemin pro účely civilního inženýrství a metody zatřídění do skupin Pro zatřídění a stanovení vlastností a mezí použitelnosti zemin a skalních hornin jako základové půdy a sypaniny platí údaje v ČSN EN 1997-1, ČSN EN 1997-2, ČSN 73 6133, TKP 30 a ev. ZTKP. Kvalita zpracování a způsob kontroly jsou kromě uvedených norem a předpisů podrobněji specifikovány v ČSN 72 1006 *přítomnost nejméně dvou typů zemin a hornin odlišných chemických nebo fyzikálně-chemických vlastností vjednom geologickém profilu, zejména v mocnosti zvodněnebo kontaminačního mraku, *skokové změny prostředí, např. na zlomových liniích, *různorodost reaktivity horninového nebo hydrogeologického prostředí vrámc

Značky zemin a hornin Zadání a editace zemin GEO5

3 a v rozsahu podrobně specifikovaném v Kalkulaci změn zatřídění zemin v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 3, která obsahuje podrobný soupis provedených praci včetně jednotlivých položkových cen (dále jen .předmětné vicepráce). Přfloha č. 1 a přfloha č. 2 dle věty první tohoto článku tvoří nedílno Při provádění průzkumů jsou odebírány vzorky zemin, hornin, vod a následně provedeny příslušné potřebné laboratorní rozbory; Při kvalitně provedeném IG průzkumu jsou zastiženy a zhodnoceny všechny aspekty horninového prostředí, které jsou při budování stavby potřebné Publikace ze semináře Geofyzikální metody měření v geotechnice, ISBN 978-80-214-4910-7. Autoři: Ladislav Jančovič, Petr Dostál, Pavlína Frýbová

Stavební jáma a vhodné typy základových půd

Povrch území je pak překryt nesouvislou, cca 1,2 - 2,8 m mocnou vrstvou jemnozrnných zemin měkké, tuhé a pevné konzistence. Pro tyto sedimenty je charakteristické, že jejich složení je proměnlivé, jednotlivé vrstvy nemají stálou mocnost a vzájemně se prolínají Stanovuje zatřídění hornin, třídy těžitelnosti a kontroluje dosažení míry zhutnění zemní pláně. Spolupracuje při zpracování té části dokumentace skutečného provedení stavby, která se týká geologických a geotechnických informací. což se zakládá na dobrých geotechnických znalostech mechaniky zemin a hornin. MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Napětí v základové . Více . ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin Zatřídění hornin je podle tříd obtížnosti rozpojování (čl. 64 ČSN 73 3050). Těžba otvírková pro kamenité hráze je odstranění nevhodných hornin tř. 5 (trhatelných), 6 a 7, které nelze použít do násypů objektů, uvedených v čl. 121 části A 31 předběžně určit zatřídění zemin a hornin, což je nezbytné pro kalkulaci zemních prací, případně pro návrh nivelety dna projektovaného koryta, najít vhodné zdroje hornin a zemin pro stavbu např. ochranných hrází, stanovit způsob a potřebnou míru jejich zhutnění

GEMATEST - Laboratorní zkoušky zemin, hornin a kameniv

Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru mechaniky zemin a zakládání staveb; Technologické zkoušky zemin. zkoušky zhutnitelnosti zemin (Proctor Standard) maximální objemová hmotnost, optimální vlhkost, křivka zhutnění a. Třídník TSKP je pětimístný číselný znak a je nejrozšířenějším podkladem pro zatřídění stavebních konstrukcí a prací u nás, což zajišťuje jednoznačnou srozumitelnost toku informací mezi všemi účastníky stavebního procesu. Každé položce náleží také příslušná měrná jednotka 99. VYHLÁŠKA. Českého báňského úřadu. ze dne 15. května 1995. o skladování výbušnin. Český báňský úřad stanoví podle § 22 odst. 6, § 29 odst. 3 a § 30 odst. 2 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 376/2007 Sb. a.

Efektivní/Totální napětí v zemině Napětí v zemině GEO5

 1. a hornin) hydrogeologická (propustnost, transmisivita, vydatnosti) geochemická (fyz.-chem. parametry, obsahy prvků) konta
 2. a hornin. Ruční zatřídění ze; y jsou základním materiálem při výstavbě pozemních, silničních, železničních i vodohospodářských staveb. Používají se jako plnivo do betonů, do omítek (frakce 0,1.. PPT - ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN PowerPoint Presentation, free download
 3. a hornin, zrnitostní analýzy. únosnost a stlačitelnost základové půdy. porozita, propustnost, vodonasycení. modelace průběhu kapilární třásně. petrofyzikální vlastnosti kolektorů. Měření radonu Radiometrická měření pro ochranu.

Zkoušení zemin a hornin podle nových norem ČAIG

K valita + K omplexnost průzkum ných prací pro všechny druhy staveb jsou základním krédem naší průzkumné firmy. Společnost K+K průzkum nabízí a garantuje vysokou odbornou kvalitu, komplexnost a vzájemné provázání dílčích průzkumných činností, rychlost poskytovaných služeb a optimalizaci ceny komplexně prováděných průzkumů 17 - Konstrukce ze zemin. uložení netříděných sypanin z hornin 1 až 4 do zemních hrází v přehradních a jiných vodních nádrží a přívodních kanálů inundačních nebo ochranných se zhutněním s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním povrchu z hornin soudržných, z hornin nesoudržných sypkých a. Zatřídění zeminy dle ČSN 73 10 01 na základě výsledků cvičení 2.-4., dle zatřídění určení směrných normových chrakteristik. Na základě zjištěných tabulkových hodnot parametrů vypočtení únosnosti základové půdy a sedání při zatížení na mezi únosnosti (patka 1,5 m x 1,5 m, 1m pod terénem)

Laboratorní rozbor zemin, hornin a kameniva Artepge

 1. a materiálů pro stavbu (hráze: hutnitelnost, propustnost) Hydrogeologický průzkum: obraz výskytu a pohybu podzemních vod Pedologický průzkum: fyzikální a mechanické vlastnosti půd, zrnitos
 2. . Vlastnosti hornin a ze
 3. a hornin. Norma s označením ČSN 73 6133 zavádí třístupňovou klasifikaci na místo původní sedmistupňové. Dále dochází ke změně zatřídění ze
 4. a těžitelnosti hornin

Polní stanovení pevnosti v prostém tlaku hornin podle ČSN E

třída a symbol udávají zatřídění zemin, hornin a materiálů dle normy ČSN 73 6133 (Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací), původní ČSN 73 1001 (Zakládání staveb) je neplatná, bez náhrady. ČSN ISO EN 14688-2 Symbol udávající zatřídění zemin a materiálů dle norm Velmi důležitou součástí zakázky je provedení geofyzikálního průzkumu metodou MRS pro zatřídění hornin a zemin v liniích výkopů budoucích gravitačních kanalizačních stok a čerpací stanice. V trase výtlačného řadu nebude IGP prováděn. IGP bude realizován kombinací dvou metod a to metodo Popis a interpretace geologických vrstev, zatřídění zemin a hornin podle norem ČSN EN ISO 14688-(1 a 2), 14689-1, ČSN 73 6133 pro dopravní stavby, ČSN 75 2410 pro malé vodní nádrže Stanovení paramterů Q - (Rock Tunelling Quality Index), RMR (Rock Mass Rating System, klasifikace podle Bienwského), drsnost ploch diskontinuit. 5 Zatřídění zemin a hornin ===== Z popisu sond je patrné, že povrch území je upraven v prostoru stávajícího antukového hřiště navezenými zeminami mocnými 1 až 2 m. Konstrukce stávajícího hřiště je tvořena škvárou (300 mm) a drceným kamenivem frakce 32-63 mm (150 mm)

2.2 Vlastnosti hornin ovlivňující zemní práce -8-2.3 Vlastnosti zemin ovlivňující účinnost strojů -11-2.4 Předání staveniště a jeho příprava -12-2.5 Vliv vody na zeminy -14-2.6 Hloubení výkopů -15-2.6.1 Těžení zeminy čelním způsobem -15-2.6.2 Těžení zeminy bočním způsobem -16 odběry a geotechnické laboratorní zkoušky hornin a zemin; zatřídění hornin a zemin (ČSN 731001, ČSN 733050, ČSN EN ISO EUROKOD) hodnocení základových poměrů; stabilitní posouzení násypů, odřezů a svahů; Vrtné práce. návrh a provádění vrtaných studní - DN 100-254 mm včetně vystrojen

Geologický průzkum - Geodrilling s

Zatřídění zájmového území do bonitních půdních ekologických jednotek je následující: JV část plochy BPEJ 1.22.12, střední část plochy BPEJ 1.21.10 S část plochy BPEJ 1.56.00. Zábor půdy a vynětí ze zemědělského půdního fondu bude prováděn po etapách. 3.1.2.2. Chráněná územ 17 Kce ze zemin: 18 Úpravy terénu ZAKLÁDÁNÍ STAVEB SVISLÉ KCE VODOROVNÉ KCE DRÁHY, KOMUNIKACE rozpojení hornin tř. 6, 7 a 5 (trhatelných), jestliže se výkopek z vykopávky použije pro provedení sypaných konstrukcí se zrnem velikosti 700 mm a více. Popis standardu musí vymezit druh a způsob vykonávané práce a třídu.

Vrtání sond pro geologický a hydrogeologický průzkum je možné pomocí vrtné spirály do průměru 180mm pro odběr částečně porušených vzorků. Dále je možné jádrové vrtání s průměrem 110 - 150mm pro odběr neporušených vzorků zemin a hornin Tabulka č. 1: Zatřídění zemin podle velikosti frakce [17] Složka Označení Velikost částic Funkce Jíl Cl (0 - 0,002) mm Pojivo Prach Si (0,002 - 0,063) mm Plnivo Písek Sa (0,063 - 2,0) mm Plnivo Štěrk Gr (2,0 - 63,0) mm Plniv zemin a hornin. Doplňkové znalosti: stavební mechanika, pružnost a pevnost, dynamika, hydraulika, stavební konstrukce i ekonomika. Dnes: zvýšené požadavky Náplň ZS je řešit 2 úlohy: • návrh a vytvoření základu základ (plošný, hloubkový) základová půda • návrh stavební jám

 • Anténní zesilovač dvb t2.
 • Fotomontáž aplikace.
 • Křídlo petrof bazar.
 • Mariska hargitay amaya josephine hermann.
 • Jádrové vrtání prodej.
 • C monet.
 • Obrazky dobre rano.
 • Průvodce neklidným územím heureka.
 • Arboretum nový dvůr mapa.
 • Anakonda velká jedovatá.
 • Druhy nálad.
 • Karpální tunel kolo.
 • Počasí bournemouth.
 • Sluchátka k mobilu xiaomi.
 • Airpods.
 • Časy v angličtině časová osa.
 • How to find my most liked youtube comment.
 • Modrý mauricius česká pošta.
 • Scolopendra cingulata.
 • Srovnávací testy angličtina 5 třída.
 • Rostliny v mori.
 • Modré zbarvení kůže.
 • Atentát na de gaulla film.
 • Orel stěhovavý.
 • Arduino i2c.
 • Jonah lomu smrt.
 • Acetylenovy horak.
 • Best settings handbrake mp4.
 • Wowhead easy mounts to get.
 • Ujkovice nemocnice.
 • Čajovna shisha 2.
 • Kuchyňská sůl bez jodu.
 • Hlavní bojový tank.
 • Tlaková masáž jizvy.
 • Spirálová vrata.
 • Odposlech telefonu jak poznat.
 • Revizor online.
 • Bobová dráha liberec otevírací doba.
 • Dracula 2016.
 • Toyota sprinter trueno ae86 for sale.
 • Výkup známek karlovy vary.