Home

Pevné skupenství vody

Skupenské přeměny - Sweb

A, H-I, CaH 2, pevné skupenství, vysoká teplota tání, rozpustnost ve vodě, vznik hydroxidu a vodíku; Kovalentní: H I, plynné krom vody, VI. A, VII. A; polární: HCl, H 2 S, HCl + H 2 O -> H 3 O + + Cl-, rozpustné ve vodě, vodík na I. místě VI. / VII. A; nepolární: CH 4, PH 3 - fosfan, nerozpustné ve vodě. HI + H 2 O -> H 3. Při změně tlaku a teploty může dojít ke změnám skupenství - podmínkou koloběhu vody v přírodě.. Fyzikální vlastnosti [upravit | editovat zdroj]. Voda je bezbarvá, čirá kapalina bez chuti a bez zápachu.. Bod tání je 0°C, bod varu 100°C , což jsou základní body Celsiovy teplotní stupnice.; Hustota se od 0°C do 3,98°C zvyšuje, poté s vzrůstající teplotou klesá Pevné skupenství - v tomto stavu se vyskytuje voda pod teplotou 0°C - led, sníh. Kapalné skupenství - od 0°C do 100°C - řeky, jezera, dešťové kapky. Plynné skupenství - při 100°C kapalná voda vře a mění se intenzivně na vodní páru (pozor, voda se odpařuje pomalu i při běžné teplotě Výčet skupenství. Pevná látka se vyznačuje pevným, často pravidelným uspořádáním částic. Těleso z pevné látky drží svůj tvar, i když není uzavřeno do nějakého objemu. Síly mezi částicemi pevné látky jsou obvykle silnější než síly, které by způsobily jeho rozpad, nejčastěji se uvažuje gravitační síla s velikostí srovnatelnou s pozemskými podmínkami

Voda - Wikipedi

Voda - Typy vody - Skupenství vody

SKUPENSTVÍ VODY. Urči v jakém skupenství je zobrazena voda na obrázcích. Pak stiskni KONTROLA.. Kapalné skupenství - je tvořeno shluky volně se pohybujících molekul vody, kapalina. Molekuly v této fázi mají větší potencionální energii než v plynné fázi, zachovávají stálý objem, nemají však stálý tvar. Pevné skupenství - při tuhnutí vody vzniká pevná látka, led. Molekuly vody jsou k sobě pevně vázány. Tání a tuhnutí jsou děje, při kterých se mění pevné skupenství látky na kapalné a naopak. Podle uspořádání molekul dělíme pevné látky na: a) krystalické (sůl, led, železo) - mají molekuly pravidelně uspořádané Do vody o objemu 3,5 l a teplotě 40 °C, byl vložen led o hmotnosti 2 kg a teplotě 0 °C. Skupenství látek V jakých podobách se může objevovat voda? Pára Kdy se mění tyto podoby? VODA PÁRA (vypařování) LED VODA (tání) při zvýšení teploty VODA LED (tuhnutí) PÁRA VODA (kondenzování) při snížení teploty Skupenství Pro jednotlivé podoby látek užíváme pojem SKUPENSTVÍ KAPALNÉ - voda PEVNÉ - led, sníh PLYNNÉ - pára Jmenuj příklady látek, které. užitková - v průmyslových závodech (sníží se tvrdost vody a ta se zbaví Fe 2+ a Mn 2+) a v potravinářství - vyžaduje dezinfikovanou vodu (chlórování, ozonizace, ozařování ultrafialovým zářením) minerální voda - obsahuje mnoho minerálních láte

Vodík, kyslík, voda - chemie onlin

Skupenství vody může být plynné, kapalné i pevné. Většina vody na zemi je slaná. Člověk každý den vyloučí zhruba 2,5 litrů vody. Pro správnou funkci těla se nutné vodu zpětně doplnit, protože bez ní lze vydržet jen několik dní. Ideál je 2.5. litru vody denně rozpustné ve vodě, pevné skupenství, vysoká teplota tání Význam vody v biologických systémech. představuje 60 - 95% hmoty různých buněk, tkání a orgánů. Rôzne skupenstvá tej istej látky sa nazývajú fázy, napríklad mlieko pozostáva z dvoch fáz - vody (tekuté skupenstvo) a tuku (pevné skupenstvo). Tento pojem je však relatívny - závisí od stupňa podrobnosti skúmania danej látky. Pri povrchnom skúmaní sa dá napríklad aj tvrdiť, že mlieko je len jednofázové - tekuté, a pojmy fáza a skupenstvo potom splývajú

Kapalné skupenství • kapalné skupenství je z jedné strany ohraničeno skupenstvím pevným a z druhé stranyskupenstvím plynným. • hustota se nepříliš liší od pevných látek • částice vykonávají pohyb kočovníka - poskočí, chvíli kmitá na místě a zase poskoč Díky objevu tohoto skupenství vody by podle serveru vědci měli být schopni lépe popsat chování vody ve velmi stísněných prostorách. Lawrence Anovitz, spoluautor studie, uvedl: Tento objev představuje nový základ pro naše chápání toho, jak se voda chová a jak využívá energii Voda (H2O) je zlúčeninou vodíka a kyslíka. Tvoria ju dva atómy vodíka a jeden atóm kyslíka. Zloženie je nemenné a nezávislé na skupenstve - platí pri vode v akomkoľvek stave - riečna voda, morská voda, ľad, sneh, vodná para, dážď, voda v kalužiach pevné skupenství vody. Jazyk; Předchozí odstavce pojednávají o nejběžnější pevné fázi ledu, označované jako led I h. Vyznačuje se šesterečnou (hexagonální) krystalovou strukturou. Je stabilní při teplotách od bodu tuhnutí až k 73 K a tlacích do 200 MPa Pohyb částic (všechna skupenství) Všechny částice se stále neuspořádaně pohybují. - kmitají na místě (pevné látky) - kmitají a ještě cestují látkou (kapaliny a plyny - díky nárazům okolních částic). Kmitající molekuly vody bouchají do částic čaje - rozstrkají je do celé kapaliny. Nazýváme to Brownův pohyb

Fyzikální a chemické vlastnosti vody - WikiSkript

 1. Ale zpátky k ledu. Logicky by toto pevné skupenství vody mělo být hustší, a tudíž by led měl klesnout ke dnu - alespoň to říká teorie. A netýká se to jen ledu, ale i chladné vody. Při snižující se teplotě se totiž všechny kapaliny smršťují a jejich vyšší hustota (tedy větší váha stejného množství - pozn
 2. erálku. 4) Při vaření vody na čaj pozorujeme u ústí čajové konvice bílý obláček
 3. Světovým dnem vody podle OSN je 22. březen. V přírodě mluvíme o koloběhu, během něhož dochází ke změnám skupenství vody za přispění slunečního záření, gravitace a pohybu planety. Z oceánů, dalších zdrojů povrchové vody a rostlin se vypařuje voda, vytváří mraky
 4. Pevné skupenství vody Foceno za denního světla, makro, autofocus, 3,2Mpix; lehce poladěno v ZPS 1
 5. při změnách skupenství se mění objem látky (anomálie u vody - nejvyšší hustota při 4 o C - tzn. nejmenší objem při téže m) var: při určité t v, v celém objemu látky: vypařování: při všech teplotách, na volném povrchu (nebezpečné u tzv. těkavých látek) kapalněn

Voda :: Zakladka-hro

Jaké je správné označení jednotlivých skupenství? a) I - pevné, II - plynné, III - kapalné (Měrné skupenské teplo vypařování vody při 100 °C: lV = 2,26 MJ/kg). a) 4,52 MJ b) 452 kJ c) 452 MJ d) 45,2 MJ. 21. Vodu o teplotě 50° C a objemu 0,5 l chceme přivést k bodu varu a proměnit v páru. Kolik tepla je k tomu. 3) Popiš následující příklady změn skupenství: vločka po dopadu na teplou ruku, kapka vody stříknutá na rozpálenou žehličku, ledová kostka vhozená do limonády, orosení skleničky, do které nalijeme vychlazenou minerálku pevné skupenství vody ? kapalné skupenství vody ? plynné skupenství vody; Voda je nezbytnou podmínkou ? života rostlin ? života živočichů. Skupenství látek Skupenství látek Látky se mohou nacházet v různých skupenstvích pevné, kapalné a plynné. Názvy skupenství vody Pevné - led Kapalné - voda Plynné - vodní pára Vlastnosti skupenství a) plynné skupenství-snadno mění svůj tvar - je stlačitelné b) kapalné skupenství-snadno mění svůj tvar, není. - skupenství - původu - složení PODLE SKUPENSTVÍ Podle skupenství d líme látky na: - plynné (vodní pára) - kapalné (voda) - pevné (led) DJ ZE SKUPENSTVÍ DO SKUPENSTVÍ TEPLOTA Tání Pevné Kapalné Tuhnutí Kapalné Pevné Vypařování Kapalné Plynné - Sůl z mořské vody

pevné ten led vlevo teplota -1 stupen. Začni tím, že si nejdříve přečteš v učebnici, jak se nazývají tři skupenství látek. U vody se vyskytují všechna tři skupenství, takže je můžeš napsat k obrázkům šplouchající vody, páry nad hrncem a kostek ledu Skupenství vody 1) pevné (led, sníh, jinovatka, kroupy) 2) kapalné (ve sklenici, v řece, déšť) 3) plynné (pára) Koloběh vody o Slunce ohřívá vodu v oceánech, ta se vypařuje do vzduchu. o Ve vzduchu se vytvoří mraky, v nich se vodní pára srazí do podoby vodních kapek. o Srážky potom padají dolů na zem 1 kg vody z Baltského moře obsahuje 8 g soli a 10 g mořské vody z Rudého moře obsahuje 0,4 g soli. 8. Různobarevnými pastelkami spoj, co k sobě patří: 8. schopnost jodu měnit pevné skupenství na plynné _____ 9. název plynu, který se vzduchem tvoří výbušnou směs a lze ho dokázat tzv. štěknutím _____.

pevné skupenství vody nazýváme Doplňte chybějící informace do textu: Popáleniny dělíme na LEHKÉ, střední a TĚŽKÉ nebo také do TŘÍ stupňů. Lehké popáleniny se projevují většinou ZČERVENÁNÍM KŮŽE, střední popáleniny, pak BOLESTIVÝMI PUCHÝŘKY a těžké ZUHELNATĚNÍM kůže skupenství pevné. částice jsou uspořádány dlouhodobě jezer, řek, ale také vody obsažené v půdě, rostlinách a živých organismech. Její hmotnost se mění v denní i roční době a podstatně závisí i na zeměpisné poloze daného místa. Větší hmotnost mívá spíše odpoledne než ráno, v létě než v zimě, na. je přechod plynné->pevné skupenství. Vločky sněhu, jinovatka, námraza na okně, v mrazničce - vodní pára ze vzduchu desublimuje na krystalky ledu . Skupenská přeměna vody přes den v létě - většinou vypařování

Skupenství - Wikipedi

 1. Otázka: Skupenské přeměny Předmět: Chemie Přidal(a): mouse007sms.cz SKUPENSTVÍ LÁTKY Skupenství látky charakterizuje stav látky související se stupněm uspořádanosti částic (molekul, atomů, iontů) a závisí na vztahu mezi kinetickou energií částic a energií jejich vzájemného působení. Rozlišujeme skupenství plynné, kapalné, pevné a plazma
 2. 9) Základní vlastnosti jednotlivých skupenství látek, fázové změny Táž látka se může vyskytovat jako plynná, kapalná nebo pevná. Např. soustava molekul vody může vytvářet vodní páru, vodu nebo led. Tyto tři stavy téže látky se nazývají skupenství plynné, kapalné nebo pevné
 3. Spotřeba vody domácnostmi v České republice: * r. 1990 - 171 l vody na osobu a den * r. 2005 - 98,9 l vody na osobu a den Spotřeba vody domácnostmi klesá zejména kvůli růstu cen vody a díky úspornějším spotřebičům. Hygienické požadavky na pitnou vodu (kontroly, balená voda, chemické, fyzikální a mikrobiologické limity.

Kapalné skupenství vody se někdy nazývá prostě voda, ale my mu budeme říkat kapalná voda. A plynnou fázi vody nazýváme párou. Pojďme se tedy podívat, proč tomu tak je. Začneme vodou, ale ostatní molekuly to budou mít podobně. Čím to je, že studenější voda má pevné skupenství a čím to, že se stane kapalnou Proměny vody a koloběh vody v přírodě Obsahový cíl: - Žáci se seznámí s koloběhem vody a procesy přeměn skupenství vody vlivem okolní teploty. Jazykový cíl: - Žáci na základě porozumění textu přiřazují obrázky, doplňují schéma, odpovídají na otázky

Existují pevné roztoky (slitiny kovů, např. bronz), plynné roztoky (vzduch), ale nejčastěji mají roztoky kapalné skupenství (cukr rozpuštěný v čaji). Množství rozpuštěné látky v roztoku vyjadřujeme různými způsoby, např. v procentech. rozpouštědlo Vyjmenujte co nejvíce roztoků známých z denního života. skupenství pevné skupenství kapalné 2.změna skupenství z vody na led: hmotnost m = 0,5 kg měrné skup. teplo tuhnutí vody... Ivoda = 334 kJ/kg počáteční teplota tt = 0 °C (viz učebnice str. 46) Kolik tepla musí odebrat mraznička 0,5 l vody o teplotě 15°C, aby se přeměnila n kapalném, nebo jako sníh či kroupy ve skupenství pevném. Sníh či kroupy po čase roztají a stejně jako déšť skončí ve skupenství kapalném v mořích, řekách, 3. pozorovaný jev změna skupenství vody zamrznutí rybníku kapalné pevné var vody v hrnci kapalné plynné vznik námrazy na okně plynné pevné F8 - Změny skupenství 1 8. Změna pevné látky v plynnou se nazývá A) vypařování B) difúze C) sublimace D) kondenzace 21438 9. Většina látek při tuhnutí: A) zvětšuje hustotu B) zvětšuje objem C) zvětšuje hmotnost D) zmenšuje objem E) zmenšuje hmotnost F) nemění objem 21448 10.Je-li intenzita vypařování a kapalnění látky v uzavřené lahvi stále stejná, mluvíme o látky - změny skupenství se označují vlastními názvy - např. led TAJE, voda MRZNE, voda se VYPAŘUJE, vodní pára KAPALNÍ. • Tání a tuhnutí: A) TÁNÍ - je změna fyzikálního stavu látky při které se přeměňuje pevná látka na kapalinu po dodání dostatečného množství tepla pevné látce

Pevné skupenství vody. 3. Živočich, který se živí jinými živočichy. 4. Domácí zvíře, které nám dává mléko. 5. Zkratka zoologické zahrady. 6. Proces, při kterém rostliny vyrábějí z látek neústrojných látky ústrojné. Dopiš k obrázkům správné názvy skupenství vody Skupenství látky označuje, jak pevné jsou vazby mezi částicemi jenž tvoří látku. Látky se mohou vyskytovat ve 4 různých skupenstvích: - PEVNÉ - mezi částicemi panují velmi pevné vazby. - KAPALNÉ - částice mají mezi sebou slabé vazby - PLYNNÉ - částice se pohybují volně, nejsou spojeny silo

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK. Jedna látka se může vyskytovat jako plynná, kapalná nebo pevná. Tyto tři stavy téže látky nazýváme skupenství plynné, kapalné a pevné. Změnou skupenství rozumíme fyzikální děj, při němž se mění skupenství látky. Přehled skupenských změn ukazuje obr. 65 Jednou z nich je změna vlastností vody právě v onom pásmu 40-60 stupňů Celsia. Je to pásmo, ve kterém se podle vědců dá hovořit o druhém skupenství tekuté vody. Zní to bizarně, protože skupenství jsou jen tři: pevné, tekuté a plynné. Ale i v tekutém skupenství je možné rozlišovat stavy čeština: ·odolný vůči namáhání Přivázal pramici ke břehu pevným provazem.· těžko změnitelný (postoj, názor apod.) Ve svém dopise zopakoval své pevné rozhodnutí rozvést se s ní.· (ve fyzice) ve stavu bez tečení a proudění Pevné skupenství vody se nazývá led.·odolný vůči namáhání angličtina: firm francouzština. Skupenství vody. Voda je neobvyklá tím, že ji běžně najdeme ve všech třech skupenstvích. V pevné formě je to led, v kapalné voda a v plynné formě vodí pára. Vlastnosti vody v těchto třech skupenstvích jsou důležité pro vše na Zemi, neboť rostliny i živočichové potřebují vodu k životu. Energie pár Legenda k Obr. 1.61: Výpočty tepla: (- Pevné skupenství (led) = ∙ ∙−) - Tání (přechod z pevné látky na kapalnou látku) = ∙ )- Kapalina (voda) = ∙∙(− - Var (přechod z kapaliny na plynnou látku) = ∙ .

Směsi - Tiscali.c

 1. Změny skupenství látek . Skupenství - charakterizuje stav tělesa z termodynamického hlediska. Pevné - látka zachovává tvar i objem - potenciální energie částic je větší než pohybová - částice uspořádány v krystalické mřížce. Kapalné - látka zachovává objem, ale ne tva
 2. skupenství: pevné, plynné, mýdla a prací prostředky - acidifikace vody, přesycení vody fosforečnany (podporují růst sinic) vedlejší produkty desinfekce - nejčastěji chloroform, silně toxické pro vodní živočichy i rostliny
 3. různé fáze - nap ř. různá skupenství, různé krystalové struktury pevné látky Soustava m ůže obsahovat více fází. FÁZOVÁ ZM ĚNA - p řechod látky z jedné fáze do druhé m ěrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJ kg K⋅.
 4. Změny skupenství Skupenství pevné, kapalné a plynné se mezi sebou liší jenom vzdáleností molekul a jejich uspořádáním. Pevné látky: - molekuly jsou blízko u sebe, kmitají - molekuly mohou tvořit krystaly = krystalické látky - kovy, chlorid sodný (sůl), keramika, beton, led (vločky

pevné skupenství, mékké (dají se krájet nožem), lehké, nestálé na vzduchu, prudce reagují s vodou (uchovávají se v petroleji), dobte vedou elektrický proud i teplo, Li, Na a K lehöí neŽ voda významné jsou jejich slouöeniny ( napr. NaCl VODA Voda se na naší Zemi vyskytuje v různých podobách: mrak, pára, sníh, led, kroupa, kapka, déšť, moře, řeka, louže, jinovatka Tyto podoby jsou dány skupenstvím vody Pevné skupenství - led, sníh, kroupa Kapalné skupenství - voda, kapka Plynné skupenství - pára, mrak VODA Za jakých podmínek vzniká led

Skupenství - webzdarm

Led je pevné skupenství vody. Voda se mění na led teplotě tuhnutí 0 °C, přitom odevzdává skupenské teplo tání. Tento jev můžeme pozorovat v zimě, kdy zamrzají kaluže, rybníky či dokonce voda v řekách. Led také můžeme vyrobit v mrazničce a vyzkoušet pokus, při kterém posoudíme, zda taje rychleji ve slané nebo ve. Doktor přírodních věd Masaru Emoto se zabýval více než dvacetiletým výzkumem vody a podařilo se mu vyvinout úžasně transparentní metodu.Napadlo jej použít k ověření strukturních změn vody její pevné skupenství - led.Složitou metodou, při které na několik hodin konstantní teplotou zmrazil kapku vody,aby ji. VODA pramen -přirozený vývěr podzemní vody na zemský povrch, často se vytváří vodní tok vodní tok -koryto s vodou (bystřina, potok, říčka, řeka, veletok, průtok) studánka - stavebně upravený výtok pramene tůň -terénní nerovnost naplněná sladkou vodou gejzír -pramen s nepravidelným únikem vody a vodní páry a) pevné skupenství vody, b) kapalné skupenství vody, c) plynné skupenství vody. 10. Voda je nezbytnou podmínkou a) života rostlin, b) života živočichů, c) života všech organismů. 11. Plynný obal Země se nazývá a) hydrosféra, b) atmosféra, c) stratosféra. 12. Důležitými plyny v atmosféře jso Při změně skupenství z kapalného stavu na pevné skupenství hovoříme o krystalizaci (např. zamrzání vody). Opačný děj, kdy se pevné skupenství mění na kapalné, nazýváme tání. Tyto fázové/látkové přeměny se uskutečňují pro daný materiál za konstantní teploty. Proces krystalizace a tání má pouze omezený.

Skupenstvá vody :: Voda je živo

Video: Změny skupenství látek - webzdarm

Výskyt vody v přírodě Pokrývá více než 70% povrchu Země. V lidském těle v průměru 65%. Slaná, sladká, minerální. Povrchová - jezera, rybníky, řeky, oceány a moře, ledovce. Spodní voda. Vodní pára v ovzduší Vše začíná koloběhem vody v přírodě. Voda se v průběhu nepřetržitého procesu přeměňuje na plyn (vodní pára), kapalinu (voda v oceánech, déšť) a pevné skupenství (sníh, led). Tento proces se nazývá koloběh vody neboli hydrologický cyklus. K oběhu dochází účinkem sluneční energie a zemské gravitace

Led je pevné skupenství vody. Voda je výjimečná tím, že se zmrazením rozpíná, její objem vzroste. Určitý objem ledu je tedy lehčí než stejný objem vody. Klesnou-li teploty pod bod mrazu (0 °C) a rybníky zamrzají, led plave na hladině. Voda má totiž největší hustotu při 4 °C. Zpět Pevné skupenství Led - Molekuly pevného skupenství jsou poutány k sobě velmi těsně a zaujímají stalou polohu. To způsobuje že pevná tělesa těžko mění tvar. Vlastnosti Optické vlastnosti: Barva: čirý až mléčně zakalený, namodralá, modrozelená, bílá skupenství vody pevné Poslední hledání krys bridl pakistánský básník mongo sídlo fran ostrov luetik rimsky 199 Rám kola římskych 19 Tinktůry derivat zivice Zpopelnění Napravo satana zrel pometlo nářečně připad ) uc úzus dib alt hat EAT isn Domácky Jiří gue dse Soky idly onif Kohout a slepice lipl vekt snajpr glen v tm. - voda déle v pevném či kapalném skupenství než jiné látky s podobnou molekulou -zvětšení objemu při přechodu v pevné skupenství - max. hustota p ři 4oC • neelastická, nestla čitelná kapalina Teploty varu hydridů prvků IV A - VII A skupiny Teploty tání hydridů prvků IV A - VII A skupiny • Jakost vody.

Přeměny skupenství :: Fyzika Maršovsk

Tři stavy vody Pevné skupenství. Voda ztuhne, když je její teplota rovna nebo nižší než nula stupňů Celsia. V pevném stavu má voda definovanou, velmi tuhou formu a částice, které ji tvoří, jsou udržovány na jednom místě svými velkými přitažlivými silami. Teplota by se dále zvyšovala teprve až po přechodu veškeré kapaliny do plynného skupenství. U vody hmotnosti 1 kg je třeba k této skupenské přeměně dodat teplo přibližně 2,5 MJ. Abychom mohli do grafu na obr. 8-2 zakreslit ukončení vypařování, museli bychom podstatně změnit měřítko na vodorovné ose

Med (18 % vody) 1 417,1 , hustota medu: Methanol: 791,7 : Nafta: 800-880 [Motorová nafta - Wikipedia] Olej olivový : 910. Pevné látky • mají částice blízko u sebe • působí na ně jak přitažlivé tak odpudivé síly • částice v pevných kouř - kapičky kapaliny a částečky pevné látky v plynu. obr. č.29 Emulze - olej a voda obr.. Řešené příklady: Příklad 1.14

rozpuštěných látek. Může mít kapalné, plynné nebo pevné skupenství (např. mořská voda, vzduch, ocel). Jestliže se za určité teploty již další látka v roztoku nerozpouští, vzniká nasycený roztok. Roztok, ve kterém je rozpuštěné látky méně než v roztoku nasyceném, je nenasycený roztok ve skupenství pevné (téže teploty) •teplota tuhnutí = teplotě tání •skupenské teplo tuhnutí zdroje (ze země, z vody nebo ze vzduchu) • následně je směs stlačena kompresorem, a tím se zahřeje • předá teplo do topného systému domu, ohřevu teplé vody, - síla, která působí mezi molekulami vody - slabší než iontová nebo kovalentní vazba - tvoří ji : H- silně elektronegativní prvek a O s volným elektronovým párem - v kapalném a pevné skupenství - interakce dvojího druhu : 1. vodíkové vazby mezi molekulami H O - 2. kovalentní vazby H - O uvnitř moleku rozlišují se čtyři skupenství vody - pevné, kapalné, plynné a plazmatické; u vody není chemické složení, ale její struktura (skupiny molekul- klastry) tělo člověka obsahuje 70% -90% vody v závislosti na vzrůstu, v mozku cca 85%; vodu přijímáme i kůží cca 1l litr za den (sprchování, koupán

Dělení roztoků podle skupenství: a) pevné - bronz, mosaz b) kapalné - sůl ve vodě, cukr ve vodě c) plynné - vzduch roztok = rozpouštědlo + rozpouštěná látka Rozpouštědlo Nejvýznamnější rozpouštědlem je voda. Takový roztok se nazývá vodný roztok Pracovní list Fyzika 8 Změny skupenství jméno: - 3 - CO BYCH ML (A) ZNÁT: T LESO, LÁTKA, SLOŽENÍ LÁTEK, MOLEKULA, ATOM, DIFÚZE, BROWNŮV POHYB, ENERGIE, TEPLOTA, SKUPENSTVÍ ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA ZMĚNY PEVNÉ A KAPALNÉ LÁTKY: NOVÝ SLOVNÍEK POJMŮ: Skupenské teplo: Mrné skupenské teplo Názvy zmny skupenství 1) Zapiš do obrázku názvy. Skupenství látek, vlastnosti látek pevných skleničky se udělají kapičky vody. Vysráží se na ní pára, která je ve vzduchu. Vlastnosti látek v pevném skupenství Rozděl pevné látky na pružné, tvárné a křehké: porcelán, molitan, plastelína, piškot, špejle

Skupenství Vody

Vlastnosti vody - AV EQUE

- popíší základní vlastnosti vody, - porozumí odbornému textu o směsích, - vyjmenují 3 druhy stejnorodých směsí, - popíší jednotlivé druhy heterogenních směsí, - rozlišují základní druhy směsí, provádějí pokusy. Jazykové cíle: - studenti doplňují slovní zásobu a přiřazují ji k obrázkům Změny skupenství Test. Změna pevné látky na kapalnou se nazývá Měrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJkg-1 K-1, měrné skupenské teplo vypařování má hodnotu 2,3 MJkg-1. Jaké celkové teplo voda během tohoto děje přijme? ? 4,4 kJ ? 2 300 kJ

O vodě - Rozdělení vody - V čem je vod

- pevné skupenství vody je led 2. Kapalné - potenciální energie molekul je trochu větší než jejich kinetická energie, proto se molekuly mohou pohybovat a vzájemně se po sobě smýkat, ale nemohou se odpoutat - nemají stálý tvar, ale zachovávají stálý obje 3. Skupenství vody je a) pevné a kapalné, b) kapalné a plynné, c) pevné, kapalné a plynné. 4. Slaná voda je obsažena a) v ledovcích a řekách, b) v mořích a oceánech, c) ve vřídlech a pramenech. 5. Veškerá voda na Zemi se označuje jako a) hydrosféra, b) atmosféra, c) stratosféra. 6 Skupenství: - jedna látka může měnit své skupenství např. voda pevné led kapalné voda plynné vodní pára Urči skupenství, a zda se jedná o látku či těleso. 2 molekula vody H 2 O Model atomu Počet protonů v jádře atomu udává protonové číslo. Počet elektronů v obalu atomu se shoduj

Co je voda, definice vody - info na Vodniupravny

Pára stoupá Slunce hřeje Tvoří se mraky Vítr žene mraky nad pevninu Voda padá k zemi jako déšť nebo sníh Voda naplní řeky a jezera Voda vsákne pod povrch Tekoucí voda se vlévá zpět do moře Schéma koloběhu vody Skupenství vody Voda je jediná látka na Zemi, která existuje ve třech skupenstvích Dle aktuálních zjištění, např. směs oleje, korkových hoblin, kuchyňské soli, lihu a vody - v dělicí nálevce se po usazení odlije spodní vrstva vody s kuchyňskou solí a lihem, od oleje oddělíme korek filtrací, líh oddestilujeme a kuchyňskou sůl necháme z vody vykrystalizovat. Neviditelné částice hmoty strana 14 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Michal Kapoun. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Nejen kapalina a plyn

Křížovník - online křížovkářský slovník zcela zdarma nejen pro Váš počítač. Funguje dobře i na tabletu a mobilu. Pomůže s hledáním výrazu: skupenství vody prŠÍ. ČÁst vody se vsÁkne do pŮdy. ČÁst proteČe pŮdou do podzemnÍch jezer. ČÁst vody teČe Řekami do moŘÍ. 2. slunce zahŘÍvÁ moŘe a z nĚho s odpaŘuje vodnÍ pÁra. na obloze se z vodnÍ pÁry tvoŘÍ mraky. 3. mraky se zvĚtŠujÍ. na obloze je zima a tak se vodnÍ pÁra srÁŽÍ v kapiČky vody. z mraku prŠÍ Či snĚŽÍ Voda - spojuje vše živé. Člověk je v závislosti na věku složen ze 70 - 90% z vody, lidský mozek je z 85% voda - pitný režim 2,5L / den a přesto o vodě skoro nic nevíme.. Voda je jediná látka na zemi, která má několik anomálií bez nichž by nebyl možný život.. Se snižováním teploty zvětšuje svůj objem - led plave na hladině a neklesne na dno čímž je umožněn. Primární jevy vznikají přímo erozním působením vody, jsou to například jeskyně, závrty, škrapy, říční ponory, krasová jezírka či krasové kapsy. Sekundární jevy vznikají, když se vápník rozpuštěný ve vodě opět změní v pevné skupenství, nejznámějšími jsou jistě krápníky, kterých rozlišujeme několik.

Fotografie „Zamrzlá Št'ávnice“ | Galerie MegapixelBoží týden na Božím Daru | RegioRevuePPT - Není – li uvedeno jinak, je tento materiál zpracovánPetr Brož: Exploze, sesuvy, levitace… aneb co vše dokážemereni teploty

Stránka seznamuje se základními metodami oddělování složek ze směsí. Metody k oddělování složek ze směsí Usazování Používá se k oddělování vzájemně nerozpuštěných složek různorodých směsí (suspenze, emulze), které mají odlišnou hustotu (např. křída a voda, olej a voda, při těžbě ropy se v usazovacích nádržích odděluje ropa od vody a písku td.) Jedním z praktických aplikací chemie je, že může být použit na pomoc oddělit jednu látku od druhého. Důvody materiály mohou být od sebe odděleny, je proto, že je nějaký rozdíl mezi nimi, jako je například velikost (oddělovací hornin z písku), skupenství (oddělení vody z ledu), rozpustnost, elektrického náboje nebo bodem tání SKUPENSTVÍ LÁTEK Látky se vyskytují ve třech skupenství : pevné led kapalné voda plynné vodní pára Vodu známe ve třech podobách Ledovec - tři skupenství vody pohromadě STAVBA LÁTEK - PEVNÉ v některých pevných látkách jsou částice pravidelně uspořádány → vytváření krystalů vzájemné silové působení. F - Změny skupenství látek 1 7. Ve vodě o hmotnosti 820 g a o počáteční teplotě 12 oC zkapalní vodní pára o hmotnosti 25 g a o počáteční teplotě 100 oC. Určete výslednou teplotu vody. Měrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJ/kg. oC, měrné skupenské teplo varu vody je 2 260 kJ/kg. Výsledek: 31° C 1071 8 1 2.1.3 Modely struktury látek v různých skupenstvích Předpoklady: 2102 Př. 1: Porovnej typické vlastnosti t ří skupenství vody (led, voda, vodní pára) a vyvo ď z nich, jaká bude vnit řní struktura vody v každém z těchto skupenství. • Led: drží sv ůj tvar, vyskytuje se p ři nižších teplotách U ostatních kapalin je to naopak. Jejich pevné skupenství je těžší a potápí se. Pokud je led lehčí než voda , tak proč ? U ostatních kapalin je to naopak. Jejich pevné skupenství je těžší a potápí se. --- Admin2 upravoval otazník, jenže jeho úprava nezachytila doplnění otázky od tazatele

 • Birell reklama 2019.
 • Kamery online.
 • Šumivé víno prosecco.
 • Reklama instagram stories.
 • Yacht for sale europe.
 • Yamaha yz 85 bazar.
 • Velký gatsby freefilm.
 • Jak odblokovat samsung s7.
 • Kódování textu online.
 • Klatovsyk denik.
 • Bobbi brown czech republic.
 • Friends tom selleck.
 • Tn.cz živě.
 • Klučičí tepláky.
 • Skříň do ložnice.
 • Smyčec na kontrabas bazar.
 • Hadec.
 • Lg akb73455716.
 • Duran duran notorious album.
 • Rychlonabíječka nokia.
 • Duet elton john and kiki dee lyrics.
 • Hot jóga karlín.
 • Webkamera pustevny online.
 • Filmové peněženky.
 • Dopravní nehoda pracovní neschopnost.
 • Costa blanca mapa.
 • Postsignum gmail.
 • Plastove okna bazar.
 • Otto bock plzen.
 • Border kolie bez pp prodej.
 • Kódování textu online.
 • Zánět zevního ucha.
 • Modlitba za spanek.
 • Kalamáry s těstovinami.
 • Malformace mozkových cév.
 • Luxusní vizitky praha.
 • Knihkupectví kosmas plzeň.
 • Tábory oko.
 • Seal team online.
 • Kevin costner liam costner.
 • Nedomykavost žilních chlopní.