Home

Měrná energie čerpadla

 1. čerpané kapaliny. Měrná energie čerpadla Yč je množství energie, která je dodána čerpadlem kapalin ě mezi sacím a výtla čným hrdlem čerpadla. Obecn ě je m ěrná energie v čerpací technice definována vztahem. Y =g ⋅h [J.kg-1] rov. 2.2 kde h je nap ř. dopravní výška čerpadla, nebo geodetická výška
 2. Výkon tepelných čerpadel je od 5 do 21 kW pro bazény 10 až 120 m3. Díky kompresorům Hitachi patří čerpadla Hanscraft mezi nejvýkonnější a nejtišší ve své třídě 'Měrná tepelná kapacita udává, jak velké množství tepla přijme těleso z určitého materiálu o hmotnosti 1 kg, pokud ho ohřejeme o 1 °C
 3. Y - měrná energie čerpadla [J/kg] ɳ - účinnost čerpadla [ - ] Výpo četní vztahy Výpo čet m ěrné energie čerpadla v m ěřených pracovních bodech podle vztahu: +g z 2 c c + ρ p p Y = 2 1 2 2 1 2. - - kde p2 - m ěřený tlak na výtlaku čerpadla [Pa] p1 - m ěřený tlak v sací nádob ě [Pa
 4. Sací měrná energie čerpadla: pa - p s - podtlak v sacím hrdle čerpadla [Pa] ps - sací tlak [Pa] Yzs - ztrátová m ěrná energie v sacím potrubí [J/kg] - ztráty v sacím koši - ztráty třením p ři proud ění kapaliny v potrubí - místní ztráty v ohybech a armaturách ρ p p Y c Y h .g a s zs s s sg − = + + = 2 2 [J.
 5. Následně stanovíme požadované tlakové poměry v sání oběhového čerpadla, při kterých bude zajištěno, že voda proudící čerpadlem bude vždy v kapalném skupenství. V čerpadlové technice je hlavní veličinou pro energetické výpočty měrná energie čerpadla Y (J . kg-1)

Měrná tepelná kapacita ledu, merná energia čerpadla

• Měrná energie (Y) Def.: energie, kterou předá čerpadlo kapalině; tedy rozdíl celkové energie na výstupu a celkové energie na vstupu do čerpadla. Je měřítkem kvalitativním. V 1 kg kapaliny je obsažena energie potenciální (tlaková p/ρ a polohová gh) a kinetická c2/2. Celková energie je definována Bernoulliho rovnicí. Přípustná (dovolená) geodetická sací výška čerpadla zaručuje provoz bez kavitace. O její velikosti rozhoduje tlak nad sací hladinou, ztráty v sacím potrubí, tlak syté páry čerpané kapaliny, určený její teplotou, celková měrná energie a typ čerpadla PB pracovní bod čerpadla; S charakteristika potrubního systému; Δy st [J·kg-1] změna měrné celková energie pracovní kapaliny mezi saním a výtlakem čerpadlového systému, také se používají názvy statická měrná energie v systému [5, s. 175] nebo požadovaná změna měrné energie v systému; z S [J·kg-1] měrné. Y - měrná energie pro jeden stupeň 133.3333 [J/kg] ρ - měrná hmotnost čerpané kapaliny 998 [kg/m3] hc - celková účinnost 53.6 % Počet stupňů 6 P P - celkový příkon čerpadla 7.8 [kW] Y - celková měrná energie čerpadla 800 [J/kg] 3.2 VÝPOET (8) 3.2.1 VÝPOET HŘÍDELE Urþení kroutícího moment

Měrná tepelná ztráta: 9,17 W/m 3: Porovnání je provedeno pro objekt hodnocený auditem, tedy skutečný rodinný dům s nízkou spotřebou energie. Provozovatel tepelného čerpadla v sazbě D 55 v roce 2005 zaplatí za elektrickou energii v průměru o 10,9 % více bez ohledu na velikost hlavního jističe. Pro čerpadla uvedená do. Čerpadla a kompresory (přednáška) Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. (e-mail: Tomas.Jirout@fs.cvut.cz, tel.: 2 2435 2681) ČERPADLA Základy teorie čerpadel Základní rozdělení čerpadel měrná energie dodávaná do systému e (Y) [J·kg-1] V 0 2 1 2 1 1 2 12 1 1.

Co znamená veličina NPSH pro oběhová čerpadla? - TZB-inf

Měrná energie čerpadla a potrubí je v pracovním bodě identická, takže můžeme obě charakteristiky porovnat a určit tak hodnotu průtoku Qčs. Grafické řešení spočívá ve vykreslení obou charakteristik v měřítku do jednoho grafu. Vzniklý průsečík je provozní bod a odečtením souřadnic zjistíme hodnotu průtoku • kavitační deprese Δy [J/kg] - (též měrná sací energie) napomáhá eliminaci kavitace při umístění sání čerpadla nad hladinou čerpané kapaliny a tím pádem vzniku podtlaku na sání čerpadla. Charakteristika čerpadla se určuje experimentálně na zkušebním okruhu, jehož součástí ) Na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 12 m vrtu. Běžná hloubka jednoho vrtu je 100-150 m. Pokud je třeba pro tepelné čerpadlo zajistit více energie, odnímá se teplo z více vrtů. Obecně lze říci, že na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 30 m 2 pozemku. Cena od cca 130 tis. topný výkon od cca 7 k energie přiváděná z vnějšího zdroje na energii hydraulickou. Působením pracovního prvku čerpadla, statickým nebo dynamickým účinkem, na kapalinu dochází tedy k přeměně její energie za účelem jejího přemisťování (čerpání) z jednoho místa na druhé nebo za účel zvýšení jejího tlaku

Návrh Pracovního Bodu Odstředivého Čerpadla

 1. Přečepávání odpadních vod vstupní údaje: množství odpadních vod výtlačná výška vzdálenost od místa napojení na kanalizaci výstup parametry čerpadla (tlak, dopravní množství) objem jímky dimenze výtlačného potrubí Splaškové odpadní vody Pro jednotlivé typy zařizovacích předmětů jsou dány hodnoty.
 2. dopravní výška čerpadla, celk. energie přivedená kapalině v čerpadle udávaná v metrech a vztažená na jednotku tíhy (lN). D. v. č. je hodnota potřebná pro objednávku čerpadla a pro výpočet příkonu. Týž význam má měrná energie čerpadla v joulech pro l kg kapaliny
 3. 2.1.6 měrná energie, e . energie na jednotku hmotnosti. poznámka 1 To je dáno rovnicí (5): e = Hgx (5). kde je. H dopravní výška vyjádřená v metrech;. gx gravitační zrychlení v bodě x, vyjádřené v metrech za sekundu na druhou.. poznámka 2 Měrná energie se vyjadřuje v joulech na kilogram nebo v metrech na druhou za sekundu na druhou

Čerpadla - názvosloví cerpadla-shop

Přitom právě tepelná čerpadla patří k nejlevnějším a navíc bezúdržbovým zdrojům tepla. Stačí nastavit pokojový termostat na vámi požadovanou teplotu a nízká energetická náročnost tepelného čerpadla spolu s využitím přírodní, nízkopotencionální energie minimalizují zátěž na životní prostředí Y - měrná energie čerpadla [J.kg-1] Yz - ztrátová měrná energie na jeden kilometr potrubí [J.kg-1] K - koeficient terénu. Odvěsna znázorňuje úbytek měrné energie na jednotku délky polního dálkového potrubí a současně vyjadřuje hydraulický sklon.Jeho použití vysvětlím na obrázku, který následuje Měrná energie ztrátová Y z slouží k překonání ztrát v energeticky pasivní části, tedy potrubí. Pokud se nachází kapalina v systému v klidu Q = 0, nedochází k žádným hydraulickým ztrátám a P h = 0, měrná energie potrubí je potom rovna měrné energii statické Y st Obr. 1.1 - Průsečík charakteristik čerpadla a.

Když výkon tepelného čerpadla nestačí pro pokrytí potřeby tepla na vytápění a přípravu TV,.. Měrná roční spotřeba dodané energie na vytápění se sníží na hodnotu 34,.. Vliv způsobu předání tepla (účinnost sdílení tepla) Pokud se analogicky zaměříme na případ η..[10 Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce je ověření hydraulických návrhů induceru a zjištění jeho vlivu na kavitační vlastnosti čerpadla více energie, než je v potrubí spotřebováno. Přebytečná měrná energie se v tomto případě využívá pro zrychlení kapaliny. Nastane-li stav, kdy je měrná energie čerpadla menší než měrná energie potrubí Yč < Yp, čerpadlo nedodává kapalině dostatek energie a ta bude zpomalovat měrná neobnovitelná primární energie při použití tepelného čerpadla (2. sloupec), resp. při použití vytápění elektřinou (3. sloupec). Grafy jsou seřazeny postupně podle typu objektu a míry zateplení obálky budovy. Obr. 5: Bungalov - měrná potřeba tepla na vytápění a měrná neobnovitelná primární energie

V následujících kapitolách je základní popis transformace energie v různých typech lopatkových strojů, tak jak je zvykem je popisovat pro daný případ včetně vyjádření ztrát. V kapitole 11. Vnitřní výkon/příkon lopatkového stroje P i je definovaná veličina měrná vnitřní práce a i Měrná tepelná vodivost hornin J., Bujok, P. (2002): Využití horninového prostředí jako stálého efektivního zdroje energie pro tepelná čerpadla. Sborník přednášek Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov. Podbánské, s. 69-75, ISBN 80-7099-895-

Vodní turbíny a hydrodynamická čerpadla

charakteristika čerpadla, impedance zát ěže, skluz, charakteristika potrubí, regulace čerpadla, měrná energie. Abstract The last chapter is focused on the possibility of mechanical speed control of induction machines. In the first part of this work will focus on the definition of slip, theoretical analysis and possible ways to control. ENERGIE a PRÁCE plynových kamen, přímotopů a tepelného čerpadla: Propočty toků energie se točí kolem jednotky W, jež zkracuje jednotku watt, podle skotského vynálezce Jamese Watta. Jeho parní stroje jsou symbolem průmyslové revoluce, která částečně předala práci lidských rukou strojům Měrná tepelná kapacita vody. Měrná tepelná kapacita vyjadřuje, kolik tepla je potřeba dodat 1 kg látky, aby se její teplota zvýšila o 1 K. Měrná tepelná kapacita vody je 4 180 Jkg-1 K-1, tedy 4,18 kJkg-1 K-1. Kolik energie je potřeba pro ohřev teplé užitkové vody mechanické energie v energii proudících tekutin a měrná spotřeba energie na jejich dopravu náleží k rozhodujícím parametrům zařízení pro dopravu tekutin. Sací výška čerpadla je závislá na hustotě čerpané kapaliny, střední rychlosti proudící kapaliny, tlakových ztrátách a teplotě kapaliny

Pro získání žádosti C.2 je nutné aby měrná roční potřeba tepla na vytápění rodinného domu E A nepřesahovala 150 kWh.m-2.rok-1; Před samotným podáním žádosti je nutné nechat si zpracovat odborný posudek, který se skládá zprojektové dokumentace a z energetického hodnocení budovy. Součástí žádosti je i tzv 2.9 Ekologie provozu tepelného čerpadla 83 3 Geotermální energie 85 3.1 Geotermální zdroje 88 3.2 Historie využití geotermální energie 95 3.3 Geotermální teplárny a elektrárny 98 3.4 Využití geotermální energie ve světě 103 3.5 Využití geotermální energie v České republice 10 264. VYHLÁŠKA. ze dne 29. května 2020. o energetické náročnosti budov. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 3/2020 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 7 odst. 7 a § 7a odst. oběžného kola čerpadla, což vede k poklesu parametru jako je měrná energie Y, průtok Q, příkon P a účinnost η. V praxi se využívá univerzálních přepočtových afinních vztahů, které bohužel ve většině případu nejsou přesné a po stočení čerpadla jsou parametry velmi odlišné od těch požadovaných Energie . E k = W E k ( J ) - pohybová energie. W ( J ) - práce. E p = m • g • h E p ( J ) - polohová energie. m ( kg ) - hmotnost. g ( N/m ) - gravitační konstanta. h ( m ) - výšk

Odstředivá čerpadla

Měrná potřeba tepla na vytápění byla uvažována u běžné výstavby hodnotou 92 kWh/m 2 za rok, což průměrně odpovídá objektům s výpočtovou celkovou spotřebou energie 142 kWh/m 2 za rok dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. [1] Měrná energie, kterou musí čerpadlo dodat kapalin ě ∆= + + − + v2 p v2 p 1 Z 0,1 1 s 2 1 gZ Y p p 2 v − − ρ = ρ + ρ ρ 1 1 2 2 2 2 gZ 2 Y Dosazením z BR 0-1, a BR 2-3 Z0 1 Z2 3 v s gZ Y Y p p Y + + −+ − ρ − ρ ∆= Pokud p s=p v=p a ∆Y =gZ +YZ0−1 +YZ2−3 Obsa 2. Náklady na pořízení tepelného čerpadla se vrátí i bez dotací již do 3 - 8 let. 3. Pořízením tepelného čerpadla se vás bude méně dotýkat další zdražování energií. 4. Provoz tepelného čerpadla je krokem k ekologii, protože malá spotřeba elektrické energie sama o sobě šetří životní prostředí. 5

Náklady na vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem v

Příkon a účinnost čerpadla. Pokud čerpadlo bude v provozu nepřetržitě nebo převážnou část dne, bude Vás zajímat jeho spotřeba energie. Většina typů čerpadel se vyrábí ve výkonových řadách. Je proto možné, že Vašemu provoznímu bodu budou vyhovovat dva nebo více typů z výkonové řady B - Výstavba nízkoenergetických domů včetně instalace tepelného čerpadla, vyhotovení odborného posudku a provedení blowerdoor testu. Celková výše dotace závisí na dosažených parametrech objektu (měrná roční potřeba tepla na vytápění a neobnovitelné primární energie, součinitel prostupu tepla jednotlivých.

Proveďte návrh výpočtu celkové měrné energie čerpadla Yc. Sáni čerpadla - Bernoulliho rovnice pro průtok skutečné tekutiny ve tvaru měrných energií Výtlak čerpadla - Bernoulliho rovnice pro průtok skutečné tekutiny ve tvaru měrných energií Celková měrná energie Nevím, jaký přesně máte započítaný COP tepelného čerpadla (možností je více, bude to kolem 3) a účinnost celé otopné soustavy, ale přibližně bude měrná potřeba energie kolem 90 kWh/m2/rok, což odpovídá tomu, co už jsem psal minule a je to v pořádku Tepelná čerpadla AC Heating české výroby, jsou určena pro vytápění rodinných domů, bytových domů i komerčních komplexů. Tepelná čerpadla jsou vybavena plynulým řízením výkonu (invertorem) a řízeným vstřikováním chladiva. Jsou vhodná pro radiátory, podlahové vytápění, stěnové topení, stropní chlazení (5) Kde q W,nd,f,z,d je měrná denní potřeba energie na přípravu teplé vody podle obsazenosti z-té zóny [kWh/(mj.den)], stanovená podle tab. 2, f z je počet měrných jednotek z-té zóně ke které je vztažena hodnota parametru q W,nd,f,z,d [mj.], q W,nd,A,z,d je měrná denní potřeba energie na přípravu teplé vody podle plochy z-té zóny [kWh/(m 2.den)], stanovená podle Tab

Získejte státní dotaci na tepelné čerpadlo a fotovoltaiku. Ministerstvo životního prostředí spustilo program Nová zelená úsporám, který je zaměřen na úsporu energie v rodinných domech.V rámci tohoto programu lze získat dotaci na instalaci tepelného čerpadla nebo na solární a fotovoltaické systémy. O statání podporu můžete zažádat nejen pro nízkoenergetickou. Tepelné čerpadlo Obsah kapitoly. 2.1 Historie tepelného čerpadla 2.2 Princip tepelného čerpadla 2.3 Zdroje tepla a druhy tepelných čerpadel 2.4 Primární okruh tepelného čerpadla 2.5 Chladivový okruh tepelného čerpadla 2.6 Sekundární okruh tepelného čerpadla 2.7 Stanovení potřebného výkonu tepelného čerpadla 2.8 Náklady na energii v domácnosti a tepelné čerpadl TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Geotermální energie / Tepelná čerpadla - simulace celoročního provozu zemního kapalinového kolektoru. Reklama. Tepelná čerpadla - simulace celoročního provozu zemního kapalinového kolektoru objemová hmotnost a měrná tepelná kapacita byly zadány λ = 2,30 W.m-1.K-1, ρ. Měrná cena vnitřní jednotky je kolem 1600-2500 Kč/kW. Venkovní jednotka pak mezi 7 000 - 10 000 Kč/kW . Životnost. 10-15. let. Orientační cena energie ze zdroje. 0,9-1,2 Kč/kWh podle COP TČ . Návratnost. Záleží na původním zdroji vytápění

Rodinné domy, tepelné čerpadlá a náklady na energie — SZ CHKT

Tepelné čerpadlo - Wikipedi

Y měrná energie [J kg-1] Y t teoretická měrná energie [J kg-1] z počet lopatek oběžného kola [1] z D posunutí střední proudnice [m] odhadovaný úhel lopatky [°] ´ opravený úhel lopatky [°] sklon hrany lopatky [° Množství elektrické energie, spotřebované pro pohon oběhových čerpadel v primárních okruzích tepelných čerpadel, tvoří nezanedbatelnou část provozních nákladů. Čerpací práce do značné míry závisí na vlastnostech kapaliny. Nejdůležitějšími parametry, závislými na teplotě kapaliny, jsou zejména: složení směsi, měrná hustota, měrné teplo, tepelná. -vzdálenost mezi osou čerpadla a manometrem na sání y v - vzdálenost mezi osou čerpadla a manometrem na výtlaku Obr. 1.2 Schéma hydraulického systému s čerpadlem 1.3 Měrná energie čerpadla a celého hydraulického systému ýas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umě

dopravní výška čerpadla Vševěd

(měrná energie kapaliny je na výstupu z oběžného kola vyšší než na vstupu). Rovnice mezi hladinou v sací nádrži a vstupem do sacího potrubí je: kde Y vt je ztrátová měrná energie na vstupu do sacího potrubí (může zde být nasazen sací koš apod.) • Částice chladnějšího tělesa získají část pohybové energie po kontaktu s teplejším tělesem, jehož částice se. Některá tepelná čerpadla v praxi - YouTube. Jsou tepelná čerpadla, která kazí tepelným čerpadlům dobré jméno. 5 zim tito kancelářští pracovníci mrzli v kanceláři, vychlazované místo vytápěné. měrná potřeba energie na vytápění za rok 59 kWh/(m2.a) •Po instalaci tepelného čerpadla došlo ke změně energetické tepelné bilance na 6414 kWh za rok, to představuje cca 60% úsporu energie.....měrná potřeba energie na vytápění za rok je 24 kWh/(m2.a), jedná se tedy o dům nízkoenergetick PŘÍKON ČERPADLA: MĚRNÁ ENERGIE ČERPADLA Y = g . H [J/kg] H - dopravní výška čerpadla [m] CELKOVÁ ÚČINNOST ČERPADLA η C = η H. η V. η M [-] η H - hydraulická účinnost čerpadla η V - objemová účinnost čerpadla η M - mechanická účinnost čerpadla OBJEMOVÝ PRŮTOK ČERPADLA Q V [m3/s] HUSTOT Zákon uvádí, že se jedná o budovy s velmi nízkou energetickou náročností, ale měrná potřeba tepla na vytápění vychází v rozsahu 30-70 kWh/m2 za rok a limity pro primární neobnovitelné energie odpovídají přibližně hodnotám 100-160 kWh/m2 za rok. Téměř nulové budovy tak zdaleka nedosahují standardu.

Sací měrná energie závisí na barometrickém tlaku, sacím tlaku a hustotě přečerpávané kapaliny. Barometrický tlak je závislý na nadmořské výšce. Nejnižší možný tlak Ps v sacím potrubí čerpadla závisí na bodu varu kapaliny, např. u vody s klesajícím tlakem bod varu klesá 3) Na štítku čerpadla je uvedena celková měrná energie čerpadla Y = 200 (J/kg). Určete velikost celkové dopravní výšky čerpadla H (m). 2VY_32_INOVACE_2_2_02 EU Peníze školá Předmět Hydromechanika (FBI) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FBI - Hydromechanika, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU) Měrná tepelná kapacita vody - 4,18 kJ/(kgK), nebo také 1,16 kWh/(kgK) Spotřeba energie na ohřev vody v bazénu je: Q = 15 000 * 15 * 1,16 = 261 kWh. V tabulce níže uvádíme orientační spotřebu energie na ohřev vody v bazénu o objemu 10 - 60 m 3 o 12 - 18 °C. Jedná se ovšem o výpočet, který neuvažuje s tepelnými zisky. Tepelná čerpadla v souvislostech Ing. Josef Slováček Asociace pro využití tepelných čerpadel Průhonice, 16.12.2013 Tepelná čerpadla jsou zařízení, která svým principem využívají obnovitelné energie země, vody nebo vzduchu, s malým podílem elektrické energie pro jejich pohon

Měrná neobnovitelná primární energie je však novým ukazatelem, který byl zaveden s novelou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Nově se tento ukazatel hodnotí také v průkazu energetické náročnosti a novostavba nezíská stavební povolení, je-li tento ukazatel v kategorii D a horší Základem jsou čerpadla hydrodynamická. Předmět obsahuje část výpočtovou a konstrukčně-provozní. Rozdělení čerpadel, základní parametry (průtok, měrná energie, příkon, účinnost) 2.P.: Princip činnosti hydrostatických strojů, charakteristické vlastnosti hydrostatických čerpadel. Princip činnosti. fotovoltaiky, pelet, tepelného čerpadla apod.), Měrná ztráta prostupem tepla v případě konstrukcí navržených dle NZEB [W/K] 41,4 52,5 26,4 21,8 142,0 Řešení pro cihelné zdivo Měrná neobnovitelná primární energie při zdroji na vytápění. Článek si klade za cíl seznámit čtenáře se základními požadavky na kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie v souladu se zákonem č. 406/ 2000 Sb. o hospodaření energií a prováděcí vyhláškou č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie a prováděcí vyhláškou č. 193/2007 Sb. stanovující podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné.

ČSN EN ISO 17769-1 - měrná energie, e - nlfnorm

 1. 2) účinnost čerpadla h [ % ] 4) navrhované potrubí Ysp [J/kg] je dán průsečíkem charakteristiky čerpadla Navrhované potrubí a nádrže: psn= kPa pvn= 3) příklad optimální charakteristiky potrubí Ysp-opt [J/kg] a optimálního potrubí při maximální účinnosti pracovní bod h Ysp Ys Qv [m3/s] Měrná energie čerpadla Ys [J/s
 2. čerpadla •Při volbě čerpadla dle výkonu vhodné zvolit čerpadlo s rezervou 10-20% g Y g p H č č = ⋅ ∆ = r Δpčdopravní tlak čerpadla (Pa) Hčdopravní výška čerpadla (m) Yměrná energie čerpadla (J/kg) h h r g V H p V P č ∆ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = Ppříkon čerpadla (W) ηúčinnost čerpadla.
 3. imální. Roční měrná potřeba tepla je u tohoto domu menší než 50 kilowatthodin na metr čtvereční vytápěné plochy, popisuje Lubomír Kožušník
 4. 1 Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 Název: Kontrola a měření strojních zařízení Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Číslo: VY_ 32_INOVACE_24-15 Prezentace slouží jako podpora k výkladu o podstatě
 5. Nová zelená úsporám obsahuje v oblasti podpory efektivního využití zdrojů energie čtyři podoblasti, z nichž první dvě se vztahují i na tepelná čerpadla. C.1. - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A
 6. Čerpadla (rozdělení) 12 Charakteristika hydrodynamického čerpadla 12 Hydraulický ráz (1. a 2. dif. rovnice) 13 Základní čerpací systém (geodetická výška + sací a výtlačná) 13 Charakteristika radiálního odstředivého čerpadla 14 Turbíny (rozdělení, Eulerova turb. rovnice, měrná energie - účinnost) 1
 7. •měrná energie dodávaná do systému e(Y)[J·kg-1] V& 0 2 1 2 1 1 2 Pracovní bod čerpadla získáme jako průsečík charakteristiky systému, který je tvořen potrubím a vřazenými odpory (místními odpory, filtry, výměníky apod.), s charakteristikou čerpadla

Jak berou tepelná čerpadla energii z vody? - ČESKÉSTAVBY

Československá lidová armáda - Potrubní doprava PH

Tato tepelná čerpadla, mají hodnotou topného faktoru COP 4,09 pro vytápění a hodnotou chladícího faktoru EER 3,77 pro chlazení. Související měrná rychlost průtoku vzduchu max. min. RP-6: 11 m x 11 m 22 m x 22 m Její hodnota se počítá z energie spotřebovávané motorem a účinnosti ventilátoru. To vede ke zvýšení. Energie se v chemických procesech vyskytuje v různé formě: teplo, chemická energie, elektrická energie, objemová energie, potenciální energie, kinetická energie, atd. wc měrná práce čerpadla edis měrná ztráta mechanické energie pro ideální tekutiny edis=0 2 Absorpční tepelná čerpadla: tohoto typu se využívá zřídka, neboť mají nízkou účinnost. Hnací tepelná energie může být dodávána parou, horkou vodou nebo spalováním paliva. Hybridní tepelná čerpadla: většinou se jedná o zakázkovou výrobu Obrázek 11.3.2 - 1: Kompresorové tepelné čerpadl

Stavím RD v okr. Mladá Boleslav. Vytápěná plocha 146,5 m2, vnější objem budovy 530 m3. Měrná vypočtená roční spotřeba energie 55 kWh/(m2.rok) a celková vypočtená roční dodaná energie 29 GJ. Celková ztráta objektu cca 7kWh. Energetická náročnost budovy B 78. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2013. o energetické náročnosti budov. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 7 odst. 8 a § 7a odst. 6 zákona

výpočet potřeby tepla - hledání TZB-inf

Návrh Induceru Před Oběžným Kolem Odstředivého Čerpadl

 1. Měrná energie. 45 Čistý spád H (m) a hydraulický výkon. 46 Celková účinnost Pc je celkový výkon dodávaný do elektrické sít čerpadla bude dosaženo shodného výkonu a účinnost
 2. Tepelná čerpadla podle zdroje energie. Tepelné čerpadlo se označuje dvěma slovy, z nichž první označuje zdroj, odkud se čerpá teplo, a druhé odkazuje na teplosměnné médium (např. TČ vzduch/vzduch). V tuzemských podmínkách je nejčastěji zdrojem energie okolní vzduch, půda, popř. voda. Získávání energie z odpadního.
 3. Výpočet měrné energie: Měrná energie mezi vstupem a výstupem se stanoví ze vztahu: () 22 1 221 2 2 1. pp v v Yhhg ρ −− ∆= + + −, (1) kde hmh m1==1,225 , ( ) 2 1,457 jsou polohy snímačů na sacím a výtlačném potrubí vůči vztažné rovině (podlaze zkušebny)
 4. 3.s-1] - jmenovitý průtok čerpadla Y n [J.kg-1] - měrná energie čerpadla n n [1] - jmenovitá frekvence otáček y [1] - součinitel poměrné šířky ozubení h v [1] - objemová účinnost h [1] - účinnost čerpadla r n [kg.m-3] - hustota čerpané kapaliny Smysl otáčení: P - čerpadlo pravotočivé L - levotočivé O - obousměrn

Měrná roční spotřeba energie ale nemá nic společného s měrnou roční potřebou energie (kWh/m2.rok)! Pokud např. z grafického výstupu PENB vyčleníme procentuálně uvedeným podílem spotřebu energie na výrobu tepla, dostaneme informaci o spotřebě energie s konkrétním topným systémem, pro příklad dejme tomu tepelným. měrná potřeba tepla na vytápění < 20 kWh/m2.rok < 15kWh/m2.rok Měrná primární energie [kWh/(m2a)] Průměrný součinitel prostupu tepla Uem 2[W/(mK)] Měrná potřeba tepla EFEKTIVITA PROVOZU TEPELNÉHO ČERPADLA V PASIVNÍM DOMĚ. Obr. 1. Měrná spotřeba elektrické energie na ÚV - benchmarking Veolia Obdobné hodnoty naměřené v jiných provozech Veolia Voda v Evropě ukazují hodnoty pohybující se v průměru benchmarkingu na obr. 1., např. měrná spotřeba elektrické energie na ÚV v Berlíně dosahuje 0,2 kWh/m 3, a stejné spotřeby dosahuje distribuc

Energetické bilance lopatkových stroj

V první části jsou sinusová čerpadla popsána z konstrukčního hlediska a jsou zde uvedeni hlavní výrobci. O návrhu parametrů čerpadel a variantách řešení pojednává část druhá. měrná energie, objemové čerpadlo, sinusoida, protiběžné rotory., Sinusoidal pump, dosing pump, slide valve, measuring energy, volume pump. Tlakový spínač proti přetížení čerpadla. Nepoužívat pro nasávání oleje, žíravin, kyselých nebo zásaditých tekutin. Kapalin s pevnými částicemi. Technické údaje: Napájení: 9-14,4V Příkon: 70W Tlak: 0,9MPA Průtok: 6l/min Proměr vstupu / výstupu: 10/10mm Životnost: 500-1000h nepřetržitého čerpán

Vrty do horninového masivu - zdroj energie pro tepelná

Příspěvek popisuje využití akumulace energie ve formě tepla a chladu pomocí specifického zařízení termálního panelu složeného z PCM (phase-change materiál). Akumulace tepla je možná s využitím termálního panelu napojeného na solární tepelné kolektory, které slouží k ohřevu vody v trubkovém výměníku uloženém uvnitř termálního panelu Dotace na tepelná čerpadla nelze žádat u novostaveb. Výměny hlavních zdrojů tepla na vytápění tuhými fosilními palivy nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za tepelná čerpadla jsou podpořeny v tzv. kotlíkových dotacích. Podmínky pro získání těchto dotací určují jednotlivé kraje na základě výzev 1 m3 (1000 litrů) hnědého uhlí ořech 2 váží průměrně 720 kg. Příklad: Kbelík má objem 20 litrů. Kolik bude vážit uhlí, pokud kbelík bude naplněn rovně po horní okraj? 1m3 = 1000 litrů; 720 kg / 1000 litrů = 0,72 kg na litr objemu 20 litrů x 0,72 kg = 14,4 kg uhlí bude v rovně naplněném kbelíku o objemu 20 litr 1. ÚvodNásledující bakalářská práce je věnována prvotnímu návrhu oběžného kola hydrodynamického čerpadla, konkrétně korekcím jeho teoretické měrné energie na skutečnou měrnou en.. JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA Měrná tepla odvedená půdnímu masivu q d Lineární výměník Výměník Slinky Průměrná hodnota (Wh/m2.den) 503,38 264,25 Maximální hodnota (Wh/m2.den) 1 658,30 1093,47 Celkem za topné období (kWh/m2) 109,23 57,34 Tab. II. Měrná tepla odvedená půdnímu masivu vtopném období 2012.

Vliv koncentrace, velikosti a hustoty částic pevné látky na měrnou energii hydrodynamických bagrovacích čerpadel při čerpání hydrosměsí - prognóza charakteristik měrná energie-průtok čerpadla s využitím PC - Melichar, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report. Z obsahu : Vodní energie - využití vodní energie - malé vodní elektrárny Vodní turbíny - členění vodních turbín -základní části turbín - turbíny přetlakové a rovnotlaké Rozdělění turbín podle průtoku vody oběžným kolem - podle měrné energie a výkonu Současná koncepce řešení vodních turbín - vývojové. Dům bude novostavba, kopou se základy. podlahová plocha domu 69m2, bungalow, obvodové zdivo Ytong Lambda P2-400 (365mm), okna dvojitá K=1,1 , vnější objem budovy 365m3, celková plocha obálky 288,8m3, venkovní návrhová teplota -15, součinitel prostupu tepla obvodového zdiva 0,49 , dodaná energie na vytápění 13,6 GJ/Rok. Systém tepelného čerpadla RoofVent ® je řízen pomocí řídícího a regulačního systému TopTronic® C, který je vyvinut speciálně pro potřeby decentralizovaných systémů. Ten reguluje tepelný a chladicí výkon reverzního tepelného čerpadla v rozsahu modulace 0 až 100 %, dále výkon rekuperace tepla a distribuci vzduchu

Vlastnosti směsi voda-líh při návrhu zemních okruhů

Využití solární energie patří k nejčistším způsobům získávání tepla a teplé vody. Česko ale neleží v právě nejpříznivější klimatické oblasti, a proto je pro správný efekt nutné solární systémy kombinovat s dalšími zdroji šetrné energie V difuzoru se část kinetické energie kapaliny se mění na tlakovou energii kapaliny (c3 < c2 a p3 > p2). Měrná energie kapaliny získaná v oběžném kole čerpadla se vypočte ze vztahu e = u2 . cu2 - u1 . cu1. Teoretický příkon čerpadla (s jedním oběžným kolem) je P = Qm . e = Qm Sama Evroá komise vydala v létě 2016 pro téměř nulové budovy doporučení [1], ve kterém je pro oblast České republiky stanovena měrná potřeba neobnovitelné primární energie na úrovni 15 až 30 kWh/m2·rok

 • Zubní instrumentářka praha studium.
 • Mother netflix.
 • Can am renegade.
 • Marlenka napoleonky.
 • Mossad wikipedia.
 • Úzkostná porucha osobnosti test.
 • Satanské tetování.
 • Rezacka na sklenene lahve.
 • Goat simulator igg.
 • Fosforeskující barva na zed.
 • Velikost 158/164.
 • Firma mero.
 • Eurostat gdp.
 • Vánoční svícny na hřbitov.
 • Pracovní doba řidiče.
 • Jak získat chlorofyl.
 • International school of prague price.
 • Miminko se krouti pri jidle.
 • Coleman rocky mountain 5 plus.
 • Bazény orlando s pískovou filtrací.
 • Iswari kakao.
 • Stírací losy na přání.
 • Omega constellation.
 • Malá rozprávka o repe text.
 • Megafoto reklamace.
 • Ondřej pavelec.
 • Pěstování chmele v čr.
 • Zábavní park praha pro děti.
 • Podstavec sochy svobody.
 • Artroskopie zápěstí rekonvalescence.
 • Cena železa na burze.
 • Držák na mobil motorka.
 • Bílé pupínky na varlatech.
 • Jak originálně darovat lahev.
 • Jack sparrow maska.
 • Furreal friends lední medvídek.
 • Kudlanky nižší klasifikace.
 • Cukroví kokosová mouka.
 • Převodovka e cvt.
 • Sbazar magformers.
 • Sunrise marina resort port ghalib 5*.