Home

Obvod obdélníku příklady

Obvod, obsah trojúhelníku, čtverce, obdélníku - příklady. 1. Vypo čítej obvod ∆ABC, když a = 12,7 cm, b = 13,49 cm, c = 8,901 cm. 2. Obvod ∆KLM je 14 cm, k = 5,8 cm, l = 4,1 cm. Ur či m. 3. Vypo čítej obsah 20 čtvercových podložek o stran ě 21 mm. Uve ď v dm2. 2 Obvod a obsah # Obvod je délka okraje obdélníku, tedy součet délek všech čtyř stran: a + b+a + b. Protože ale vždy dvě protilehlé strany jsou stejně dlouhé, můžeme obvod vypočítat jako 2 · a + 2 · b. Obsah obdélníku je velikost plochy, kterou obdélník zabírá

Obdélníku se stranami 6cm a 4cm byla opsána kružnice. Jakou část obsahu kruhu, určeného opsanou kružnicí zaujímá obdélník? Vyjádři v %. Obdélník 44 Obdélník s rozměry 8 cm a 12 cm je zvětšen v poměru 5:4. Jaký je obvod a obsah zvětšeného obdélníku? Čtverec vs obdélník Čtverec a obdélník mají stejné obsahy K výpočtu obsahu obdélníku a čtverce potřebujeme znát jejich rozměry. STRANA a: OBVOD o: OBSAH S: 6 cm: cm: cm 2: cm: 40 cm: cm 2: cm: cm: 64 cm 2: 5 dm: dm.

Slovní úlohy - obsah a obvod (čtverec a obdélník) V příloze je k dispozici PDF soubor s příklady na procvičování výpočtu slovních úloh (obvod a obsah - čtverec a obdélník) obdélníku a trojúhelníku. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění. Autor Mgr. Romana Nečasová Jazyk Český jazyk Očekávaný výstup Žák umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku. Třída 3. - 4 Přepočítej si příklady na Obvod a obsah rovinných útvarů. Obvod i obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kruhu či lichoběžníku najdeš na Priklady.com Obvod obdélníku je nejméně 30 palců. Jaká nerovnost ukazuje rozsah možných šířek obdélníku? Obvod trojúhelníku Vypočítejte v centimetrech obvod trojúhelníku, jehož délky stran jsou v poměru 3: 5: 7 a nejdelší strana má délku 17, 5 cm. Komín Dolní obvod komína je 12,57 m, horní obvod je 5,655 m. Sklon stěn je 87°

Obdélník — Matematika

o = 2 ( a + b) o = 2 (a+b) o = 2 ( a + b) rovnoběžník. strany a, b a, b a, b. o = 2 ( a + b) o = 2 (a+b) o = 2 ( a + b) obecný čtyřúhelník. strany a, b, c, d a, b, c, d a, b, c, d. o = a + b + c + d o = a+b+c+d o = a + b + c + d. Obsah, obvod: kruh, kružnice. Více obdélník, obsah obdélníku, obvod obdélníku. Aristoteles.Cz Matematika Chemie. Obdélník - vzorce Čtverec Rovnoběžník Lichoběžník Trojúhelník Kružnice. Obvod obdélníku. Obsah obdélníku. Obdélníková úhlopříčka. Poloměr kružnice opsané obdélníku Rovnostranný trojúhelník má tranu o délce 4 cm. Kolik je obvod trojúhelníku ? 12 cm. 16 cm. 10 cm. Podle obrázku zjisti délku strany -a- (Pomůcka: Trojúhelník je rovnoramenný): 4 cm. 11 cm. 7 cm. Vypočítej obsah obdélníku o stranách -a- = 12 cm , -b- = 5 cm. 60 cm. 17 cm. 29 cm. Ve které řadě jsou všechny obrazce se. Obvod a obsah obdélníku. Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min . Určete délky stran obdélníku, pokud víte, že obsah obdélníku je \(35cm^2\) a obvod obdélníku je \(24cm\).. 1 Zobrazit vide obvod Čtverce, obdÉlnÍku a trojÚhelnÍku Vypočítej obvody nebo strany geometrických tvarů. Když budeš mít vše vyplněno, stiskni tlačítko KONTROLA

Obdélník - slovní úlohy z matematik

Obsah a obvod obdélníku. Obdélník je čtyřúhelník, jehož všechny vnitřní úhly jsou pravé. Protilehlé strany jsou rovnoběžné a stejně dlouhé. Úhlopříčky jsou stejně dlouhé, navzájem se půlí, ale nejsou na sebe kolmé. Vzorce. a, b: strany: o: obvod: k o Obdélník a kružnice (kruh) Úhlopříčka (u) = průměr kružnice obdélníku opsané kratší strana obdélníku (a) = průměr kružnice obdélníku vepsané . Další vzorce pro výpočet kružnice opsané nebo vepsané, najdete na stránce, která se věnuje on-line výpočtu kruhu, nebo v encyklopedii Wikina pod heslem Kruh. Rovněž v encyklopedii Wikina pod heslem Obdélník mohou. 7. ročník -4. Poměr a úměrnost 3 w) 6 g : 2 dkg z) 8 cm : 8 dm; Příklad 7 : Plná cihla má hmotnost 4 1 4 kg, děrovaná 4 3 2 kg. V jakém poměru je hmotnos

Obdélník je jedním ze základních rovinných útvarů, jehož speciální vlastností je, že má své protější strany stejně dlouhé a zároveň jsou všechny strany na se.. Vypočítej obvod obdélníku, je-li délka strany a = 30 cm a délka strany b = 20 cm. Obvod čtverce je cm; Vypočítej obsah obdélníku, je-li délka strany a = 30 cm a délka strany b = 20 cm. Obsah čtverce je cm 2; Vypočítej v obdélníku délku strany a, je-li jeho obvod 32 dm a délka strany b = 6 dm. Délka strany a je d Kruh, kružnice - obvod, obsah, slovní úlohy domácí příprava Výsledky 1. Obvod kruhu je 21,4 cm a obsah je 36,3 cm2. 2. Poloměr kruhu je 8,7 cm a obsah je 237,7 cm2. 3. Poloměr kruhu je 6,3 cm a obvod je 39,6 cm. 4. Kruh má obsah 176,625 cm2, což je 47,1 % z obsahu obdélníku. 5. Průměr kola je 70 cm. 6. Z jednoho plechu se. Další příklady porovnání : - V poledne byla teplota o 5 °C vyšší než ráno. - Maminka je o 3 roky mladší než tatínek. Obvod obdélníku je 36 cm. Vypočítejte jeho délku a šířku, je-li poměr délky a šířky 5 : 4. Řešení: Rozměry obdélníku jsou 10 cm a 8 cm

OBVOD A OBSAH ČTVERCE - Luštěnk

 1. 7) Vypočítejte obsah a obvod daných trojúhelníků: 8) Vypočítejte délky úseček: 9) Vypočítejte délku úhlopříčky ve čtverci o straně délky 10 cm; v obdélníku o stranách 8 cm a 11 cm . 10) Vypočítejte třetinu obvodu obdélníku, který má jednu stranu délky 12 m a úhlopříčku délky 13 m
 2. Obvod a obsah obdélníku - výklad, procvičení, pracovní listy Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací období 2. Předmět Matematik
 3. Plocha bytu (obsah obdélníku) je tedy 69 metrů čtverečních. Čára, která vede po obvodu rovinného útvaru se nazývá obvod . Obvodem může být například plot kolem pozemku, stužka potřebná pro ovázání, stopa, kterou zanechá pneumatika na zemi, manžeta na pračce, čára na hřišti apod.
 4. Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na http://www.matyskova-matematika.cz/ Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.
 5. 1)Vypočítej uhlopříčku v obdélníku se stranou a = 8 cm, b = 15 cm. 2)Vypočítej obvod a obsah čtverce, když víš, že jeho uhlopříčka měří 10 cm. 3)Vypočítej obvod a obsah rovnostranného trojúhelníku KLM se stranou a = 11 cm. 4)Vypočítej obvod a obsah pravoúhlého lichoběžníku
 6. Online kalkulačka provádí výpočet obsahu a obvodu kruhu. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis

Slovní úlohy - obsah a obvod (čtverec a obdélník) 4

 1. Obvod stolu je cm. Jedna strana měří cm. Úloha č.3 Pozemek na stavbu obchodního centra včetně parkoviště má tvar obdélníku s kratší stranou 480 m. Jeho druhá strana je o 170 m delší. Kolik metrů měří jeho obvod? Druhá strana měří m. Obvod pozemku je m. Úloha č. 4 Po obvodu tělocvičny je třeba položit lišty
 2. Riešenie: Kružnice je množina bodů roviny, které mají od pevného bodu roviny S stejnou vzdálenost r.S [m, n] je střed ar poloměr kružnice. Elipsa je množina bodů roviny, jejichž součet vzdáleností od bodů F 1,F 2 roviny je roven 2a. Body F 1 [-e;0] ,F 2 [e;0] jsou ohniska, excentricita e 2 = a 2 - b 2, a - velká, b - malá poloos..
 3. Obvod obdélníku o = 2.a + 2.b a b jdeme okolo a sečteme všechny strany vzorec: o = 2.(a + b) VII 9­12:55 Vypočítej obvod obdélníku: o = ? cm a = 12 cm b = 8 cm vzorový příklad o = 2. (a + b) o = 2 .(12 + 8) o = 2 . 20 o = 40 cm a = 12 cm b = 8 cm VII 9­13:01 Vypočítej obvody
 4. Příklady 1) Určete délku stran obdélníku, je­li obvod 38 cm a obsah 84 cm . 2 2) vypočítejte obsah koosčtverce, je­li délka jeho strany a = 4,3 cm a poloměr vepsané kružnice = 1,2 cm. 3) Výška a základny lichoběžníku jsou v poměru 2:3:5, jeho obsah je 512 cm
 5. vrcholy obdélníku (je-li nutné značit) a,b : strany obdélníku (protější strany stejně dlouhé a rovnoběžné) u : úhlopříčky obdélníku (v jejich průsečíku je střed kružnice opsané) S : obsah obdélníku (a*b) o : obvod obdélníku (součet všech stran, tedy 2*a+2*b
 6. 2. Obvod obdélníku. Sousední strany mají různé délky. o = a + b + a + b o = 5 + 3 + 5 + 3 o = 16 cm. o = 2 · (a + b) o = 2 · (5 + 3) o = 16 cm. Obvod kosodélníku. Sousední strany mají různé délky. o = a + b + a + b o = 5 + 3 + 5 + 3 o = 16 cm. o = 2 · (a + b) o = 2 · (5 + 3) o = 16 cm
 7. Příklady: 1) Koberec má tvar čtverce, jeho strana je dlouhá ,m. Koberec je třeba olemovat. m lemovky stojí , - Kč. Kolik zaplatíme za lemovku na celý koberec? 2) Plot obdélníkového pozemku je třikrát ovinut ostnatým drátem. Pozemek je m dlouhý a ,m široký. Kolik Kč zaplatíme za drát, stojí-li m drátu , Kč

Příklady na obsah a obvod K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek. Obsah čtverce a obdélníku K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek. Hledání chybějící délky strany při zadaném obsahu K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek Obvody a obsahy obdélníku a čtverce, jednotky délky, obsahu, hmotnosti Varianta A Obdélník má strany a=18 cm, b= 0,06m. Spočítej jeho obvod a obsah. Příklad: a=18 cm, b= 0,06m=6cm nejdříve uvedeme rozměry ve stejných jednotkách, v našem případě cm. Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Příklady k procvičení 1)Vypočítej uhlopříčku v obdélníku se stranou a = 8 cm, b = 15 cm. 2)Vypočítej obvod a obsah čtverce, když víš, že jeho uhlopříčka měří 10 cm. 3)Vypočítej obvod a obsah rovnostranného trojúhelníku KLM se stranou a = 11 cm. 4)Vypočítej obvod a obsah pravoúhlého lichoběžníku

Vypočtěte stranu a obvod obdélníku: S = 255cm 2, b = 15cm; A na závěr příklady z praxe: žlutá 63/5 - (pomůcka - rozložte si útvary na obdélníky a čtverce) To je vše. Zdá se toho moc, ale je to práce na týden - 4 vyučovací hodiny.. Příklady na dělení s čísly zakončenými nulami - Online cvičení Obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku - Ryšav. Příklad 14 : Obora tvaru obdélníku má výměru 235,98 ha. Jedna strana má délku 2 km 700 m. Vypočítejte délku druhé strany. Příklad 15 : Ze dvou stejně velkých obdélníků má každý plochu 945 m2. První obdélník je dlouhý 45 m a druhý má délku 35 m. O kolik je obvod prvního obdélníka větší než obvod druhého. Zajímavé příklady na obvod a obsah Další nepravidelné mnohoúhelníky (například hvězda), u kterých pomocí rozkladu na základní tvary určíme obvod a obsah. Navazuje na Objem a povrch

Pro výpočet obvodu kosodélníku je zapotřebí znalost délky všech jeho stran. U kosodélníku platí, že jeho protilehlé strany jsou stejně dlouhé.Obvod kosodélníku se vypočítáva stějně, jako obvod obdélníku. Pokud by byly sousední (resp. všechny) strany stejně dlouhé, jednalo by se o kosočtverec. Obvod kosodélníku je pojem označující součet délek obvodových stran Obvod z úhlopříčky a plochy: O = 2 √(u 2 + 2P) Plocha z obvodu a úhlopříčky: P = (O 2 - 4u 2) / 8 Kružnice . Průměr kružnice opsané je roven délce úhlopříčky. Kružnice opsaná: D = u Průměr kružnice vepsané je roven kratší délce strany: (kružnice se přitom dotýká jen dvou nebo tří stran) Kružnice vepsaná: d = V zadání máme mnohoúhelník ve tvaru domečku. Ukážeme si, že jej lze rozložit na známé tvary, trojúhelník a obdélník, a vypočítat obvod a obsah. Zajímavé příklady na obvod a obsah 8 m Další nepravidelné mnohoúhelníky (například hvězda), u kterých pomocí rozkladu na základní tvary určíme obvod a obsah

Priklady.com - Sbírka úloh: Obvod a obsah rovinných útvar

 1. planimetrie, obvod trojúhelníku, obvod obdélníku, vzorce, vztahy, obvod čtverce, obvod lichoběžníku, obvod kružnice, obvod rovnoběžník
 2. Planimetrie - příklady na výpočet obvodu a obsahu obrazců: 1. Obsah dvou čtverců jsou v poměru 9:16. V jakém poměru jsou jejich obvody? 2. Vypočti obsah a obvod čtverce, jehož úhlopříčka je 6 cm dlouhá. 3. Vypočti (bez použití kosinové věty) velikost všech vnitřních úhlů v trojúhelníku ABC
 3. 7) Vypočítejte obsah a obvod daných trojúhelníků: 8) Vypočítejte délky úseček: 9) Vypočítejte délku úhlopříčky ve čtverci o straně délky 10 cm; v obdélníku o stranách 8 cm a 11 cm; 10) Vypočítejte třetinu obvodu obdélníku, který má jednu stranu délky 12 m a úhlopříčku délky 13 m
 4. Obdélník má velikost stran 9 cm a 7 cm. Jaký je jeho obvod? ? 30 cm ? 32 cm ? 34 cm Jaký je obsah obdélníku o stranách 10 cm a 5 cm?

Obvod obdélníku je 36 cm. Jedna strana je dvakrát delší než druhá strana. Určete obsah obdélníku. 5. Kolik kilometrů ušel voják, který udělal 2569 kroků? Jeden krok je dlouhý 0,75 m. 6. Každý člověk má spotřebovat kromě brambor 7,65 kg zeleniny za měsíc Obvod obdélníku. str. 51 cv. 1, 2, 3-----Úkoly 20.04.-24.04.2020 Správné odpovědi máte na e-mailu! Přímá úměrnost Děti už ji umí, ale akorát teď počítáme s většími čísly. Lukáš zkusí taky, ale čísla si může počítat pod sebou, ostatní zpaměti. učebnice: str. 20 cv. 1, 2, 3 str. 20 cv. 4 - 3 příklady str. 21.

Známe-li obsah obdélníku, pak nejmenší jeho obvod (ze všech možných variant) tvoří rovněž čtverec. Obsah (plocha) a obvod čtverce. obvod o = 4*a obsah S = a 2 spořící účty FYZIKA Teplota a barva světla Základní fyzikální jednotky Odvozené fyzikální jednotky Hlučnost a příklady hluku v dB Jak to funguje. Čtyřúhelník - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Tyto příklady jsou pro ty, kteří dělají přijímačky. 2. Čtverec má délku uhlopříčky u = 16 cm. Vypočtěte obvod a obsah čtverce. (délku strany čtverce určete na celé číslo) 3. Dva obdélníky mají stejný obvod 120m. Strany 1. obdélníku jsou v poměru 7 : 5 a jeho obsah označíme S1

Obvod - slovní úlohy z matematik

Obsah, obvod - Procvičování online - Umíme matik

Obsah trojúhelníku přes poloviční obvod. a, b, c - strany trojúhelníku. p - poloviční obvod. p=(a + b + c)/2. Heronův vzorec obsahu trojúhelníku přes poloviční obvod, (S): Výpočet online. a = b = c = S = 4. Jak vypočítat obsah rovnoramenného trojúhelníku? b - délka obdélníku. a - šířka. Obsah obdélníku. - Výsledky: Obvod a obsah rovinných útvarů. Kvalitní příklady na Obvod a obsah rovinných útvarů. Vypočítej obvod a obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kruhu či rovnoběžníku na.. Obsahy obrazců pomocí čtvercové sítě 1.Nakresli a vybarvi čtverec o straně 3cm. 2.Nakresli a vybarvi obdélník o straně 4cm a 7cm Vypočítejte obsah a strany obdélníku, je-li velikost jeho úhlopříčky u = 73,8 cm a úhel úhlopříček ω = 36°. 6. Vypočítejte velikost strany a rovnostranného trojúhelníku, je-li jeho obsah S = 1732 cm2. 7. Základna rovnoramenného trojúhelníku je 20 cm, obsah S = 240 cm2. Vypočítejte obvod tohoto trojúhelníku. 8 Obsah čtverce a obdélníku. Nauč se. Přechod z čtverečních jednotek na vzorec pro výpočet obsahu (otevře okno) Výpočet strany ze zadaného obsahu (otevře okno) Příklady na obsah a obvod K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek

Vítáme Vás na výukovém portálu Matýskova matematika.. Naleznete zde výuková videa, která Vás provedou výukou matematiky od 1. do 5. ročníku základní školy.Stačí si vybrat díl Matýskovy matematiky a můžete si přehrát výuková videa vytvořená k jednotlivým stranám Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiály Kľúčové slová. obsah kruhu, obvod kruhu logaritmy, lineární funkce římské číslice, prvočísla obsah čtverce, obsah obdélníku objem válce, objem kvádru objem krychle, obsah trojúhelníku malá násobilka, velká násobilka obsah lichoběžníku, Pythagorova věta goniometrické vzorce, zlomky oblíbené materiály A

Obdélník - vzorce pro obvod obdélníku, obsah obdélníku

Příklady na 9.-13.11. 1) Převeď a) 250 m = km e) 0,02 km = m b) 33 mm = dm f) 7,8 cm = m c) 5,6 m = cm g) 6000 dm = km d) 13 dm = cm h) 0,04 m = mm 2) Vypočítej obvod trojúhelníku, je-li a = 11 m, b = 12 m, c = 7 m ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Matematika - obvod a obsah obrazců - Matematika — testi

17. Úhlopříčky obdélníku o délce 12 cm svírají úhel ( = 60°. Vypočítej obvod obdélníku. Řešení: Obvod obdélníka je 32,8 cm. 18. Vypočítej obsah obdélníku je-li dáno b = 8 cm, úhel BSC = 80°, S je průsečík úhlopříček. Řešení: Obsah obdélníku je 76,2 cm2. 19 Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Jaký je obvod obdélníku na obrázku? Červená úsečka KO na obrázku označuje velikost obvodu obdélníku. Nastavte velikost obvodu (posunutím bodu O) na velikost 15 cm. Kolik obdélníků s obvodem 15 cm můžeme vymodelovat? Zkuste pohybovat bodem L a zkontrolujte výpočtem, zda má obdélník stále obvod 15 cm Obdélník s rozměry 8 cm a 12 cm je zvětšen v poměru 5 : 4. Jaký je obvod a jaký obsah zvětšeného obdélníku? (5 body) Dva kamarádi Petr a Robert si vydělali na společné brigádě 1 200 Kč. Tuto částku si rozdělili v poměru 13 : 11. O kolik více peněz dostal Petr než Robert? (5 body Máme nádrž tvaru komolého jehlanu s půdorysem tvaru obdélníku jehož délky stran jsou 9m a 15m, rozměry druhé podstavy jsou 6m a 10m a výška je 3 metry. Potřebuju narychlo vypočítat 3 příklady,ale i s konstrukcí: 548 693 : 39 183 564 : 76 Vypocitej obvod kosoctverce

Je to moc těžké? Zkuste nejprve tato cvičení: Obsah, obvod: vzorce, principy. Rozhodovačka: 2. úroveň. Obsah, obvod: mix. Rozhodovačka: 2. úrove Větvení Program se v ětví na n ěkolik částí. Která z těchto částí se vykoná, závisí často na podmínce. Pokud je tedy podmínka spln ěna, provede se n ěco jiného, než když podmínka spln ěna není Velikost stran v obdélníku je v poměru 4 : 7 a jeho obvod je 154 cm. Urči obsah obdélníku. (5 body) Velikosti hran kvádru jsou v poměru 1 : 5 : 6. Součet délek všech hran je 192 cm. Vypočti celkový povrch kvádru. (5 body) Obsahy pěti lichoběžníků jsou v poměru 4 : 7 : 9 : 10 : 13

Pythagorova věta – Příklady z matematiky

Obdélník - obsah, obvod a další - Isibal

dnes si zopakujeme obvod a obsah čtverce a obdélníku. vzorce: čtverec: o = 4 . a S = a . a pro zábavnější zopakování zde. obdelník: o = 2 . a + 2 . b = 2 . (a + b) S = a . b pro zábavnější zopakování zde do sešitu na geometrii (modrý) si vypočítej Příklady desetinná čísla - sčítání a odčítání (1) Procenta. Příklady procenta (1) Příklady procenta (2) Rovnice - úvod. Soustava rovnic; Rovnice - příklady (1) Rovnice - těžší příklady (1) Slovní úlohy řešené rovnicemi; Zlomky - základ. Složené zlomky; Příklady na počítání se zlomk

ZŠ Letovice

Obvod Čtverce, Obdélníku a Trojúhelník

Příklady činností pro porozumění zlomkům: · překládání papíru na části - na poloviny, čtvrtiny, osminy šestnáctiny atd. Obvod obdélníku a čtverce. Obdélník . Sečteme délky všech stran: o = a + b + a + b. Využijeme shodnosti protějších stran: o = 2 x a + 2 x b 11. 2020 UČEBNICE - napsat do školního sešitu samostatně strana 27 / 1, 4 POČETNÍČEK - společně při onlinu strana 17 / 1 - pouze poslední sloupeček ( 4 příklady) GEOMETRIE - obvod trojúhleníku VIDEO obvod obdélníku a čtverce VIDEO procvičovací TEST DRILL &SKILL - ŘAZENÍ JENOTEK PODLE VELIKOSTI _____ 16

Video: Obdélník: obsah a obvod — online výpočet, vzore

Příklad: Obdélník - opsaná - příklad-úloha z matematiky (2014)Příklad: Šestiúhelníky - příklad-úloha z matematiky (2340Kalkulačka - nastavení zobrazení zlomkůDělění zlomků - postup, příklady a videaPříklad: Rana - příklad-úloha z matematiky (13331

Příklady kprocvičení Př. 1: Vypočítej obvod a obsah obdélníku srozměry 26,7 mm a 13,2 mm. Př. 2: Vypočítej: 36:(5,7+3,3)+8,4 .2−6,8 Příklady k procvičení: 1. Vypočítejte obvod: a) obdélníku s délkami stran 0,5 m a 2 dm, b) čtverce s délkou strany 18 dm, c) kosodélníku s délkami stran 5 dm a 0,9 m, d) kosočtverce s délkou strany 0,7 km. 2. Určete délku strany kosočtverce, znáte-li jeho obvod: o = 138,52 mm. 3 OBVOD A OBSAH ČTVERCE A OBDÉLNÍKU Nejdříve si zopakujeme: 1. Obvod - to je plot kolem zahrady, rám obrazu, ohraničení pozemku Známe vzorce: O = 4 . a čtverec O = 2 . ( a + b) obdélník 2. Obsah - to je plocha uvnitř - čtverce, které mohu do plochy vložit

 • Nechce se mi na sraz.
 • Samsung galaxy s8 tipy a triky.
 • Teplé koleno.
 • Neisseria meningitidis.
 • Panska tanga levne.
 • Spojeni okapoveho zlabu.
 • Meta dat.
 • James mcavoy csfd.
 • Malina veten.
 • Free spins no deposit uk.
 • Jáhlová kaše pro roční dítě.
 • Sin with sebastian shut up and sleep with me mp3.
 • Converse tlačí.
 • Roaming albanie.
 • Kalkulačka ceny betonu.
 • Dietní jídla pro děti recepty.
 • Jazz radio stations.
 • Dji phantom 3 standard.
 • Ušní kapky pro psy na zánět.
 • Moodle gyohavl.
 • Agrion delta použití.
 • Odhad škody na vozidle.
 • Formel 1 live stream.
 • Zábavní park praha pro děti.
 • Zahradní technika prostějov.
 • Kitchenaid robot artisan.
 • Olympus om d e m5 mark ii.
 • Zástěry s vtipným potiskem.
 • Foxborough.
 • Jak často používat dermaroller.
 • Přání v němčině k narozeninám.
 • Raclette gril.
 • Nejznámější akvarijní ryby.
 • Las vega wikipedia.
 • Ronja lišková.
 • Khabib nurmagomedov ufc.
 • Brachycera.
 • Plavecké závody české budějovice.
 • Druhové jméno živočichů.
 • Klaun původ.
 • Účes k velkému nosu.