Home

Změny skupenství

Změny skupenství látek - webzdarm

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK. Jedna látka se může vyskytovat jako plynná, kapalná nebo pevná. Tyto tři stavy téže látky nazýváme skupenství plynné, kapalné a pevné. Změnou skupenství rozumíme fyzikální děj, při němž se mění skupenství látky. Přehled skupenských změn ukazuje obr. 65 Změny skupenství látek . Skupenství - charakterizuje stav tělesa z termodynamického hlediska. Pevné - látka zachovává tvar i objem - potenciální energie částic je větší než pohybová - částice uspořádány v krystalické mřížce. Kapalné - látka zachovává objem, ale ne tva

8. třída - Změny skupenství Nejčastěji se setkáváme s kapalněním vodní páry. Všechny obláčky, které pozorujeme - nad hrncem, při dýchání v chladu, nejsou vlastně pára, ale je to vysrážená mlha 31. Změny skupenství látek (27) 32. Vlhkost vzduchu (14) 33. Elektrické pole (24) 34. Vzájemné působení elektrických nábojů (17) 35. Kapacita, kondenzátory (8) 36. Ustálený elektrický proud (4) 37. Ohmův zákon (14) 38. Kirchhoffovy zákony (7) 39. Elektrická energie (14) 40. Elektrický proud v polovodičích (1) 41

Změny skupenství - referát. iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy látky - změny skupenství se označují vlastními názvy - např. led TAJE, voda MRZNE, voda se VYPAŘUJE, vodní pára KAPALNÍ. • Tání a tuhnutí: A) TÁNÍ - je změna fyzikálního stavu látky při které se přeměňuje pevná látka na kapalinu po dodání dostatečného množství tepla pevné látce Všechny příklady 1. Při táboření na horách zjistila skupina, že voda v kotlíku vře při teplotě 95 2. Jak se změní vnitřní energie tělesa z cínu o hmotnosti 3 kg a teplotě tání, objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: test, změny skupenství. Druh učebního materiálu: Test: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ.

Skupenství - Wikipedi

Změny skupenství - Subreg

Pracovní list pro hodinu fyziky na téma Skupentsví látek. Sada různých typových úloh a návodu na experimenty, které podporují osvojení pojmosloví, upevnění a rozvíjení klíčových kompetencí a trénování logického myšlení Změny skupenství látek. ahoj mám tu tři otázky které bych potřebovala podrobně vysvětlit 1.jak mráz škodí rostlinám? 2.proč sníh taje nejrychleji vlivem deště? 3.proč rybníky zamrzají rychleji než řeky? děkuji je to pro mně důležit

Změny skupenství Látka se může vyskytovat ve třech skupenstvích - pevném, kapalném a plynném. Jednotlivá skupenství látky se liší vzájemným silovým působením mezi molekulami. Za určitých podmínek - vhodné teplotě a tlaku - dochází ke změně skupenství látky Zm ěna skupenství Písemka A 1. Vypo čtěte hmotnost ledu o teplot ě - 15° C, který roztál ve vod ě o hmotnosti 1,4 kg a teplot ě 22° C, když výsledná teplota vody je 8° C. Řešení tl = -15 °C mv = 1,4 kg tv = 22 °C tk = 8 °C cl = 2,1 ⋅10 3 J ⋅ kg - 1 ⋅ K - 1, l t = 334 ⋅10 3 J ⋅ kg - 1 cv = 4,1 Změny skupenství Při změně tělesa z pevné látky na kapalinu nebo z kapaliny na plyn se jeho vnitřní energie zvyšuje => látce je nutné dodat teplo (zahříváním) Při změně tělesa z plynu na kapalinu nebo z kapaliny na pevnou látku se jeho vnitřní energie snižuje => látce je nutné odebrat teplo (ochlazováním

6. Změny skupenství látek- Táž látka se může vyskytovat v pevném, kapalném nebo plynném stavu (s, l, g)- Změna skupenství látky = fyzikální děj, při kterém se mění skupenství látky- Ke změně skupenství látky dochází za určitých podmínek - nejčastěji změna teploty. ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK 02 Vypařování A) Výklad: • Vypařování: jevy, které běžně pozorujeme: po určité době uschne - mokrá dlažba, prádlo pověšené na šňůře, mokré vlasy, plavky atd. Výsledek - ve všech případech se voda vypařila - tj. změnila se ze skupenství kapalného na skupenství plynné = vznikla VODNÍ PÁRA Změny skupenství látek. F - Fyzika. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. zvětšují svůj objem a vystupují k volnému povrchu kapaliny - k urychlení varu může nastat, když např. do hrnečku dáme lžičku → větší povrch, kde se mohou tvořit bublinky. změny skupenství Při jakých teplotách existuje voda za norm. tlaku v kapalném skupenství? při všech teplotách od 1°C do 99°C od 0°C do 100°C Vznik jinovatky je: kondenzace desublimace sublimace Vznik rosy je: desublimace sublimace kondenzace V Papinově hrnci se využívá:. Změny skupenství = fázové přechody jednotlivých skupenství - popis fyzikálních veličin ve výpočtech

Změny skupenství - webzdarm

Změny skupenství látek 1 A B C D 1. 29595 A B C D 2. 29606 A B C D 3. 29594 1 A 2 B 3 C 4. 29642 A B C D 5. 29597 A B C D 6. 29629 A B C D 7. 29551 A B C D 8. F - Změny skupenství látek 1 ±Změny skupenství látek Změny skupenství látek O tom, v kterém skupenství se nalézá určitá látka, rozhoduje její teplota a tlak. Tání a tuhnutí Zahříváme-li pevnou látku, mění se při dosažení teploty tání v kapalinu. Naopak při ochlazování začne kapalin Pracovní list Fyzika 8 Změny skupenství jméno: - 3 - CO BYCH ML (A) ZNÁT: T LESO, LÁTKA, SLOŽENÍ LÁTEK, MOLEKULA, ATOM, DIFÚZE, BROWNŮV POHYB, ENERGIE, TEPLOTA, SKUPENSTVÍ ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA ZMĚNY PEVNÉ A KAPALNÉ LÁTKY: NOVÝ SLOVNÍEK POJMŮ: Skupenské teplo: Mrné skupenské teplo Názvy zmny skupenství 1) Zapiš do obrázku názvy. Skupenství je stav tělesa z termodynamického hlediska. Skupenství rozeznáváme: 1. Pevné - potenciální energie molekul je značně větší než jejich kinetická energie, proto se molekuly pohybují jen v blízkosti jednoho bodu, nemohou se vzájemně vyměňovat

Změny skupenstvílátek Tánía tuhnutí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.Iva Stupková. Dostupnéz Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Změny skupenství Autor: Ing. Jiřina Ovčarová Seznam kapitol a odkazů Pevné látky Částice pevných látek jsou navzájem pevně vázané přitažlivými silami. Ohřívání pevných látek Změna pevného skupenství na kapalné Překonávání přitažlivých sil je pomalý proces Změny skupenství Přetahování V přetahování přiřazuješ pojmy k obrázku, určuješ slovní dvojice nebo rozhoduješ, které číslo je větší či menší

Skupenské přeměny – práce s tabulkami - ppt stáhnout

Skupenské teplo je fyzikální veličina, označuje teplo, které potřebuje látka k tomu, aby změnila své skupenství (např. vypařila se, roztála, ztuhla) Tání přeměna pevné látky na kapalinu, která nastává při určité teplotě za daného vnějšího tlaku, přijímá-li látka tepl Jaké znáš změny skupenství? Kdy k nim dochází? (Např. tání je změna látky ze skupenství pevného na skupenství kapalné; k tání dochází za teploty tání dané látky a je potřeba látce dodávat teplo) Na čem závisí teplota tání? Najdi v tabulce teplotu tání cínu a ledu. Co je to skupenské teplo tání? Na čem. Změny skupenství Skupenství pevné, kapalné a plynné se mezi sebou liší jenom vzdáleností molekul a jejich uspořádáním. Pevné látky: - molekuly jsou blízko u sebe, kmitají - molekuly mohou tvořit krystaly = krystalické látky - kovy, chlorid sodný (sůl), keramika, beton, led (vločky Změny skupenství látek; Leden. Tání; Tuhnutí; Vypařování, var, kapalnění; Shrnutí - změny skupenství: pracovní list a otázky z písemek; Pístové spalovací motory - čtyřdobé; Pístové spalovací motory - dvoudobé; Prezentace - čtyřdobé, dvoudobé a další typy motorů a jejich použití, historie motor 02. Změny skupenství-otázky k opakování s výsledky.docx Zobrazit Stáhnout.

Změny skupenství Jsou změny vnitřní struktury látek vzniklé jako důsledek zvyšování nebo snižování vnitřní energie. Těchto změn můžeme dosáhnout změnami teploty či tlaku. Změna struktury látky nastává pouze za určité teploty a určitého tlaku, které jsou pro každou látku specifické 9-14 Změny skupenství a vnitřní energie. Z předešlých poznatků víme, že látky se mohou nacházet ve třech skupenstvích: pevném, kapalném nebo plynném. Látka nacházející se v určitém skupenství má určitou vnitřní energii. Při změně skupenství látky se změní také její vnitřní energie Nakresli změny skupenství ve fázovém diagramu vody. 47. Co je to přehřátá pára? 48. Jakými způsoby vzniká přehřátá pára? 49. Který fyzikální zákon pro ideální plyn platí pro sytou páru? 50. Zakresli oblast syté páry do fázového diagramu. 51. Co udává absolutní vlhkost vzduchu a jak se vypočítá

Tercie - změny skupenství Používejte: Hustota vody je 1000 kg/m3, hustota ledu je 900 kg/m3, měrné skupenské teplo tání oceli je 258 kJ/kg, měrné skupenské teplo tání vody (ledu) je 334 kJ/kg, měrné skupenské teplo varu (kondenzace) vody je 2 260 kJ/kg, měrné skupenské teplo tání železa je 280 kJ/kg Víme, že přesně tolik. A víme, že máme 1 000 gramů ethanolu. Gramy se zkrátí. 855 krát 1 000 je 855 000 joulů. Takže jsme vlastně potřebovali daleko méně energie k tomu, abychom ethanol ohřáli z 20°C na 78,29°C, než kolik jí bylo zapotřebí k tomu, abychom při teplotě 78,29 přešli z kapalného skupenství do plynného

Změny skupenství látek, F - Fyzika - - unium

Změny skupenství: 1. Petr se díval na otce, který o Štědrém dnu tavil kousky olova. Na povrchu se udělal škraloup. Petr ho chtěl zamíchat, ale měl po ruce jen cínovou figurku. Může figurkou olovo míchat? 2. Z jakých kovů (hliník, chróm, stříbro, nikl a cín) můžeme vyrobit nádobu na tavení mědi? Ve které lz Změny skupenství. Napsal Nikča Změňte však podmínky a můžete tím změnit skupenství látky. Dáte-li pomerančový džus, což je normálně kapalina, do mrazničky, ztuhne. Dýcháte-li za chladu na okno, zkapalní vodní pára z vašeho dechu (běžně plyn) do kapiček vody. Pak na ně zasvítí slunce, kapičky se zahřejí. Prezentace s názvem Změny skupenství látek zajímavým způsobem a vhodnými grafickými prostředky představí žákům souvislosti ohledně přeměn látek mezi různými skupenstvími (pevné, kapalné a plynné). Žák získá poznatky o tání, tuhnutí, vypařování, varu, kondenzaci (kapalnění), sublimaci a desublimaci Otázka ohledně změny skupenství... - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Otázka ohledně změny skupenství.... Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Skupenské změny - vyřešené příklad

F8 - Změny skupenství 1 8. Změna pevné látky v plynnou se nazývá A) vypařování B) difúze C) sublimace D) kondenzace 21438 9. Většina látek při tuhnutí: A) zvětšuje hustotu B) zvětšuje objem C) zvětšuje hmotnost D) zmenšuje objem E) zmenšuje hmotnost F) nemění objem 21448 10.Je-li intenzita vypařování a kapalnění látky v uzavřené lahvi stále stejná, mluvíme o Skupenství Změny skupenství - Pevné látky - Kapaliny - Plyny, Užití plynů: Atomy a molekuly Pohyb částic Uspořádání částic Vlastnosti částic jednotlivých skupenství - pevné - kapalné - plynné Atom - struktur Změny skupenství - vypařování, 19.11. (9.B) a 20.11. (9.A on-line) Ahoj devítky, úkoly na dnes: - seznámit se s další změnou skupenství - vypařováním - pochopit, že var je zvláštní způsob vypařování - najít teplotu varu látek v tabulkách. Poznámky jsou zde, část z nich si samostatně vyhledáte, pokyny jsou v zadání Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek. Skupenství látek - test. Při řešení testu využij tabulku. V tabulce jsou přesné hodnoty teplot tání a varu. V testu jsou použity zaokrouhlené hodnoty. Prve Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné

PPT - Změny skupenství látek PowerPoint Presentation, free

Q1= c 1m1(t 1-t) - teplo, které odevzdá při tepelné vým ěně voda o hmotnosti m 1 ledu a vod ě, která vznikne z ledu po jeho roztátí Q2= c kmk(t 1-t) - teplo, které p ři tepelné vým ěně odevzdá kalorimetr Q3= m 2lt + c 1m2t - teplo, které p řijme led, aby roztál (m 2lt), a které p řijme voda, vzniklá z ledu o teplot ě 0 °C, aby se oh řála na teplotu t (c 1m2t VY_32_INOVACE_F0114 - Změny skupenství látek - tání, tuhnutí VY_32_INOVACE_F0115 - Změny skupenství látek - vypařování, kondenzace, var VY_32_INOVACE_F0116 - Změny skupenství látek - tání led hlavní strana » molekulovÁ fyzika a termodynamika » zmĚny skupenstvÍ lÁtek » tání Tání Zahříváme-li těleso z krystalické látky ( led , krystalky sody, kov, ) zvyšuje se jeho teplota a po dosažení teploty tání se pevná látka mění na kapalinu téže teploty

Video: Změny Skupenství Látek :: Me

Změny skupenství látek - DobréZnámky

20. Změny skupenství látek Petr Hladík, 4. C listopad 2007 Obsah Fáze Tání a tuhnutí Sublimace a desublimace Vypařování a var Kapalnění Sytá a přehřátá pára Kritický stav látky Fázový diagram Skupenství je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi Autorem testu je Ing. Vojtěch Dorňák, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem. Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky 4. Mno stv tepla nutn ho k p em n na jin skupenstv z vis na hmotnosti a hustot l tky hustot l tky a rozd lu teplo 1 2.6.5 Vým ěny tepla p ři zm ěnách skupenství Tepelné konstanty vody: c led( )= ⋅ ⋅2000J kg K-1 -1, 334000J kg-1 lt = ⋅ , c voda( )= ⋅ ⋅4200J kg K-1 -1, 2260000J kg-1 lv = ⋅ , ( ) c pára = ⋅ ⋅1840J kg K-1 -1. Př. 1: V uzav řené nádob ě, která udržuje stálý vnit řní tlak, je umíst ěno 200 g drceného ledu o teplot ě − °10 C

 1. Zm ěny skupenství - test 8. ro čník zá ří 2012 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Ž elatovská ve 21. století registra ční číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky
 2. Změny skupenství. Napsal Fyzika-sandra.blogerka.cz 8. 8. 2012 v kategorii Změny skupenství, přečteno: 1291× Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online SKUPENSTV
 3. Učební materiál je určen k osvojení a procvičování učiva změny skupenství látek - fyzika 8. ročník. Lze ho použít jako samostatnou práci nebo pro práci ve dvojicích. UM se váže k výstupu: žák vymezí podmínky, na nichž závisí rychlost vypařování kapaliny a teplota varu a využívá tyto poznatky k řešen
 4. Slovník pojmů Kalicí prostředí ochlazující bez změny skupenství. Kalicí prostředí ochlazující bez změny skupenství - při kalení v tomto médiu je teplo odváděno hlavně vedením tepla a průběh ochlazování je přibližně lineární (vzduch, sole, kovy, dusík, inertní plyny)
 5. 3. Teplo‚ Změny skupenství. 1. Změny skupenství - výukový materiál na dané téma. 2. Změny skupenství - materiál určený jako zápis do sešitů. 3. Skupenství látek - videoprodukce ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice (zdroj www.youtube.com). 4. Změny skupenství látek - skupenské teplo tání (tuhnutí) - video autora Pavla Brože - ZŠ Mánesova, Otrokovice (zdroj www.
 6. Vlastnosti skupenství (opakování) Vnitřní energie tělesa Teplo Tepelná výměna Měrná tepelná kapacita látky Výpočet předaného tepla(ohřev) Přenos tepla vedení, proudění, záření Tělo živočichů a teplo: Změna skupenství Tání, tuhnutí Změny objemu Vypařování Kapalnění Var Destilace Sublimac
 7. Zm ěny skupenství - opakování 8. ro čník zá ří 2012 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Ž elatovská ve 21. století registra ční číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky

Řešené příklady z fyziky RNDr

 1. Fyzika - Změna skupenství látek. 1. Mimozemšťané přepadli agentku Scullyovou, nacpali ji do létajícího talíře a odstartovali někam směrem k planetě Pluto. Označte druhy energie, které náleží k létajícímu talíři, jenž právě odstartoval. vnitřní energie = teplo kinetická energie = pohybová energi
 2. Skupenství látek Doporučit známému. Id: P5983 Autor: PUBLICOM Stupeň: ISCED 1 Ročník: 3. ročník ZŠ Předmět: Prvouka Tematický celek: Rozmanitost přírody Téma: Změny látek a skupenství Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál
 3. Změny skupenství [v prověrkách] Publikováno 5.2.2020 | Autor: Martin Sika. Odpovědět. Těkavá látka je voda, protože těká.
 4. 22 ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK. Trojný bod A je rovnovážný stav plynného, kapalného i pevného skupenství. Přehřátá pára má nižší tlak než sytá pára stejné teploty, vzniká zvětšením objemu nebo zahříváním syté páry bez přítomnosti kapaliny
 5. Zdravím. Ve škole jsme probírali změny skupenství a měli jsme příklad, u kterého jsem moc nepochopil, jak ho profesorka vypočítala. Potřeboval bych znát srozumitelný postup. Úloha zní takto: Vodní pára o teplotě 100 stupňů Celsia zkapalní ve vodě o hmotnosti jeden kilogram a počáteční teplotě 16 stupňů Celsia

Re: Změny skupenství - vypařování ↑ rleg: To je další věc, co mě mate, ale opravdu to tam není, možná chyba v zadání :-D A má to vyjít 51,3min. Jinak tu mám i další podobný příklad, kde to množství je: V chladicí věži se odpařilo za hodinu 260 kg vody o teplotě 100°C Změny skupenství Aleš Baťha Veronika Kohoutová Etela Kouklíková Monika Vančurová Obsah Co je to skupenství? Pevné skupenství Kapalné skupenství Plynné skupenství Tání a tuhnutí Měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tuhnutí Sublimace a desublimace Kapalnění (kondenzace) Vypařování Var Měrné skupenské teplo varu Co je skupenství Změny skupenství 1. Při jakých teplotách existuje voda za normální tlaku v kapalném skupenství? při všech teplotách od 1°C do 99°C od 0°C do 100°C 2. Vznik jinovatky je:.

7. ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názve Vše, co děláme v tématu změny skupenství..

Změny skupenství: referá

 1. Změny skupenství Zpracovali: Radka Voříšková Petra Rýznarová Martin Hovorka Kristýna Vláškov
 2. otázky - změny skupenství. Proč je po dešti chladněji, proč u rybníků chladněji? Prádlo lépe uschne za většího větru a dobře rozložené ? Proč je starší - tvrdé pečivo lehčí ? Proč se potíme? Proč dáváme při horečce studené obklady
 3. - látka se může vyskytovat ve čtyřech různých skupenství pevném, kapalném, plynném a jako plazma. Fyzikální děj, při kterém se mění skupenství látky, nazýváme ZMĚNA SKUPENSTVÍ LÁTEK
 4. Český krátký školní film, určený pro vyučování fysice v 7. postupném ročníku, se zabývá výkladem o molekulární soudržnosti hmoty. Vychází z Brownova pohybu a vysvětluje řadu zajímavých jevů, jako povrchové napětí, spojování roztavených kovů atd
 5. ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. roční

Změny skupenství 1. Vyhledej v Tabulkách teplotu tuhnutí: voda rtuť hliník led železa 2. Vyhledej v Tabulkách teplotu varu: voda ethanol toluen zinek zlato 3. Napiš, v jakém skupenství jsou látky: chlor při teplotě 0 C _____ dusík při teplotě - 200 C _____ olovo při teplotě 1 500 C _____. Doplň změny skupenství vody podle vzoru: jev změna skupenství vody tání sněhuláka při oblevě pevné → kapalné schnutí zmrzlého prádla při mrazu orosení studené sklenice var vody v hrnci vznik námrazy na okně 7. Spojte, co k sobě náleží: a) sublimace.

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK. Změny skupenství 1; Změny skupenství látek; Tání a tuhnutí; Změny skupenství 2; Vypařování; Var; Změny skupenství 3; Kapalnění; Sublimace, desublimace; Pístové spalovací motory; ELEKTRICKÉ JEVY ELEKTRICKÝ NÁBOJ. ELEKTRICKÉ POLE. Co už víme o elektrických vlastnostech látek; Elektroskop. Applet - změny skupenství. Var za sníženého tlaku. Tání ledu na různých podložkách. Vypařování kapky vody za různé teploty. Změny skupenství.

Změny skupenství látek RNDr

skupenství je povaţována plazma). Děje, při kterých se mění skupenství látek, se nazývají změny skupenství. Známe 6 změn skupenství: tání, tuhnutí, vypařování, kondenzace, sublimace a desublimace. V dalších kapitolách postupně probereme všech šest změn skupenství a povíme si o jejich uţití v kaţdodenním ţivotě Změny skupenství látek. Optika. Elektřina. Elektrotechnika a elektronika. Elektromagnetické jevy. Elektromagnetické jevy 2. Civilní obrana. Úvod do jaderné energie. Jaderná fyzika. Jaderná energie. Jaderné záření a reakce. Vesmír. Fyzika Z Chemické reakce můžeme rozdělit dle různých kritérií, jako jsou například vnější změny, skupenství reaktantů, tepelné zabarvení (změna tepla v průběhu reakce) či typy přenášených částic. 1. Rozdělení chemických reakcí dle vnějších změn. Podle vnějších změn rozdělujeme chemické reakce následovně Digitální učební materiál Evidení čn číslo materiálu: 519 Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 20. 2. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma: Změny skupenství látek Druh učebního materiálu: Test Anotace: Test je určen k ověření znalostí o změnách skupenství

Změny skupenství látek - vypařování, var a kondenzaceGalerie :: MEFPPT - Elektromagnetické jevy Fyzika, 9PPT - GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 PowerPointElektrostatika - Vím proč - Svět energie

- ZMĚNY SKUPENSTVÍ ŠÍŘENÍ TEPLA: Rozeznáváme tři ZPŮSOBY TEPELNÉ VÝMĚNY: VEDENÍ TEPLA PROUDĚNÍ TEPLA TEPELNÉ (INFRAČERVENÉ) ZÁŘENÍ = Tepelná výměna vedením: Mezi dvěma různě teplými dotýkajícími se tělesy Mezi různě teplými ástmi téhož tělesa = Tepelná výměna prouděním Neviditeln Změny skupenství látek - maturitní otázka: 497x: 8. Mechanika kapalin a plynů - maturitní otázka: 463x: 9. Aromatické uhlovodíky - maturitní otázka: 437x: 10. Halogenderiváty - maturitní otázka: 419 Vše o fyzice. Neovládáte fyziku? Potřebujete s něčím poradit? K tomu tu jsou tyhle stránky :-

 • Cvičení na kyčle u novorozenců.
 • Obnažené zubní krčky diskuze.
 • Flank steak tatarak.
 • Křídlo petrof bazar.
 • Zánět v prstu.
 • Svatba dominikánská republika.
 • Poznávání uměleckých slohů.
 • Sputnik1.
 • Endiaron pribalovy letak.
 • Jaké je století.
 • Lysohlávky.
 • Plody hlohu tinktura.
 • Globus rovnoběžky.
 • Ma salama.
 • Jeřáb ptačí užívání.
 • Obnova smazaných fotek iphone.
 • Zdobení chlebíčků návod.
 • Nové drogy na českém trhu.
 • Foxborough.
 • Dermatologie brno.
 • Top of the rock view.
 • Caliculus gustatorius.
 • Jak dlouho grilovat krevety.
 • Délka menstruačního cyklu výpočet.
 • Tuscany leather.
 • Bistro oáza.
 • Rujana s detmi.
 • Sankce za neodevzdání řidičského průkazu.
 • Mr olympia 2008.
 • K mori pri menstruaci.
 • Nečas martin.
 • Metro c výluka 2019.
 • Český dabing simpsonovi.
 • Jak snížit horečku u dospělých.
 • Birell reklama 2019.
 • Okna macek barvy.
 • Jezevčí sádlo škvaření.
 • Náboj 30 06 springfield rozměr.
 • Dort auto krémový.
 • Zvětšení prsou diskuze 2017.
 • Odchod ze zaměstnání.