Home

Atomová fyzika prezentace

VÝUKOVÉ PREZENTACE - Fyzikální kabinet GymK

Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012. 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala Odpovědný redaktor: prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. Zpracováno v rámci řešení projektu Evroého sociálního fondu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republik Základy kvantové fyziky. Do přelomu 19. a 20. století bylo světlo považováno pouze za elektromagnetické záření šířící se spojitě, částice byly drobné kuličky a tvrdilo se, že je možné změřit polohu objektu a rychlost jeho pohybu s naprostou přesností a že energie může nabývat jakýchkoliv hodnot Encyklopedie fyziky vydávaná formou průběžně aktualizovaných webových stráne Atomová a jaderná fyzika PPT prezentace autor: Karel Rauner Atomová a jaderná fyzika - první část [10,5 MB] Atomová a jaderná fyzika - druhá část [15,5 MB] animace k první části (ZIP archiv - nutno rozbalit do adresáře k atomjad1.ppt!) [45 MB] animace ke druhé části (ZIP. Fyzika se dělí odvětví-mechanika -molekulová fyzika -atomová fyzika -elektromagnetismus -akustika -optika -astronomie atp. Fyzika je součástí školních osnov jako povinný předmět, ale to by neměl být jediný důvod k jejímu studiu. Nabízí praktické využití v denním životě, pomáhá nám porozumět našemu světu

Atomové jádro a jeho složení - FYZIKA 00

Atomová fyzika. Optické přístroje. Kvantová fyzika - de Broglieho hypotéza, princip neurčitosti. Fotoelektrický jev. Zrcadla. Vlnové vlastnosti světla. Speciální teorie relativity. Odraz a lom světla. Princip rozhlasu a televize. Elektromagnetické vlnění. Elektromagnetický dipól. Oscilační obvod. Polovodičová dioda, tranzisto Orbitální magnetický moment elektronu µe na dané kvantové dráze je celistvým násobkem tzv. Bohrovamagnetonu e B m e 2 h µ = , číselně µB = 9,273.10-24 Am 2. Výklad Zeemanovajevu (štěpení spektrálních čar na několik složek při záření atomu Fyzika: Atomová fyzika atomového obalu - sbírka příkladů 30/31 Tato prezentace, s bohatou obrazovou přílohou, shrnuje popis planety, historii, objevování planety a odpovídající obrázky. Venuše. Práce charakterizuje vlastnosti Venuše, včetně její dráhy a srovnává ji se Zemí

OPTIKA, STR, ATOMOVÁ FYZIKA - Fyzikální kabinet GymK

Atomová fyzika. ATOM - 4.stol.př.n.l -DÉMOKRITOS ( atomos = řecky nedělitelný ) nedělitelná, věčná, neměnná částice. nositel kvantitativních vlastností (tvar, hmotnost), ne kvalitativních (barva, vůně) FILOZOFICKÁ HYPOTÉZA (nebyla standardním názorem té doby Nezkreslená věda - vzdělávací cyklus Akademie věd ČR Odborným garantem tohoto dílu se stal RNDr. Vladimír Wagner CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. K.. 7. AtomovÆ fyzika, Vznik a vývoj atomovØ teorie, ZÆkladní chemickØ zÆkony, Tøv model atomu, Objev elektronu, ElementÆrní elektrický nÆboj, Rutherfordøv model atomu. 8. Atom vodíku, KvantovÆ Łísla popisující stav elektronu v atomu, ZnÆzornìní atomových orbitalø. 9. VíceelektronovØ atomy, Pauliho vyluŁovací princip Předmět Fyzika IV, s podtitulem atomová fyzika a elektronová struktura látek je vyučován na MFF UK ve čtvrtém semestru oboru Obecná fyzika a navazuje na přednášky z mechaniky, elektřiny a magnetismua optiky. Učebnice je rozdělena do sedmi kapitol. První je věnována atomům, od atomistické teorie až po elektronovou strukturu.

Atomová fyzika . Tento obor fyziky se zabývá studiem a popisem atomů (atomistika).Původně byl zaměřen jak na oblast atomového obalu, který je tvořen elektrony (elektronový obal atomu), tak na atomové jádro.Dnes se pod tento obor zahrnuje především studium a popis elektronového obalu, zatímco strukturou a přeměnami atomového jádra se zabývá jaderná fyzika (fyzika. ATOM základní stavební jednotka všech látek nejmenší část chemického prvku schopná vstoupit do chemické reakce skládá se z elektronového obalu o poloměru asi 10-10 m (toto je tedy i rozměr atomu jako celku) a jádra -o poloměru řádově 10-14 až 1015 m KVANTOVÁ OHRÁDKA (HRADBA) autoři: Don Eigler a Erhard Schweizer z výzkumnýc Latinský název zlata je aurum , jeho značka je Au. Protonové číslo je 79, a jeho relativní atomová hmotnost je 196,96655. Přibližná elektronegativita 2,54. Teplota tání zlata je 1064,18ºC a teplotu varu 2856ºC. Je to prvek I.B skupiny. Ve sloučeninách se používá oxidační číslo I a III, hustota ryzího zlata je 19,32g*cm³ NEZkreslená věda II: druhá série vzdělávacího cyklu Akademie věd ČR. Odborným garantem dílu je RNDr. Jiří Rameš, CSc. Projekt vznikl za laskavé podpory Komer..

Atomová fyzika, jaderná fyzika. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na pochopení vlastností jádra atomu,jaderných reakcí a jejich využití v praxi Klíčová slova: VY_32_INOVACE_FYZIKA_07, fyzika, jádra atomu, jaderné reakce: Relevantní materiály Prezentace v PowerPointu digitálně zpracovává téma Model atomu z učebnice Fyzika pro 6.ročník ZŠ, Prometheus Praha. Doplněno mnohými úkoly a otázkami k zopakování učiva. Červeně zabarvený text znamená určený k zápisu do sešitu ATOMOVÁ FYZIKA 1. Modely atomu 1.1. Bohrův model atomu V roce 1911 ozařoval Rutherford spolu s Geigerem a Marsdenem zlatou fólii částicemi α (kladné částice - jádra helia). Zjistil, velké množství částic fólií projde bez výrazné změny směru. Pouze 1 z 20 000 se v pravidelných odstupech výrazně odkloní Na konci prvé poloviny dvacátého století se atomová fyzika setkala s velmi překvapivým jevem. Experimentáln ě bylo průkazně zjištěno, že hmotnost každého stabilního atomu jako celku je vždy o n ěco menší než prostý algebraický součet hmotností elementárních částic, z nichž je atom vystavěn

Fyzika Mikrosvěta - Fyzika 00

 1. Prezentace. Atomové jádro (Učebnice strana 124 - 125) První představy o atomu pocházejí z antického Řecka, ve kterém v 5. 238_Atomová a jaderná fyzika. Základné poznatky o atómoch. ATOMOVÁ A JADERNÁ FYZIKA download report. Transcript ATOMOVÁ A JADERNÁ FYZIKA.
 2. 12. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky Zpracoval: Jakub Kuřátko Pojmy termodynamika - vědní obor zkoumající přeměny energie a tepelné děje molekulová fyzika - zkoumá částicové složení látek, jejich pohyb, síly, které mezi nimi působí tepelné jevy výměna tepla mezi tělesy tepelná roztažnost změna skupenství Tepelné jevy zkoumají dvě.
 3. Otázka: Jaderná fyzika (fyzika atomového jádra) Předmět: Fyzika Přidal(a): verunaacek14 Složení atomového jádra - jádro je složeno z částic - nukleonu - jejich počet označuje nukleonové číslo - A (A = Z+N). Nukleony. částice v jádře (protony i neutrony
 4. Prezentace Fyzika Marek Bílek, Aleš Gränzmann, Veronika Štěpničková Jaderné zbraně Jaderná zbraň je zbraň hromadného ničení. Ničivé působení jaderné zbraně je dáno energií, která se uvolňuje při jaderném výbuchu, jehož základem je jaderná reakce
 5. Jediná atomová bomba dokáže zničit celé město. Záření, které se uvolní při výbuchu, bude zabíjet lidi a zvířata ještě celé roky. Na světě je teď tolik jaderných zbraní, že by ho dokázali zničit. Po shození atomové bomby na Hirošimu se tam strhla vichřice s rychlostí 1 200 kilometrů za hodinu
 6. 1. Fyzikální obraz světa Eukleides M. Koperník J. Kepler G. Galileo I. Newton Ch. Huygens J. C. Maxwell A. Einstein M. Planck N. Bohr L. de Broglie S. Hawking Předmět fyziky Fyzika - pochází z řečtiny a znamená příroda Fyzika - zabývá se fyzikálními zákonitostmi přírody; poznatky objevené F mají velký význam jak pro další přírodní vědy (M, Bi, Ch), tak i.
 7. This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful

FYZIKA. 9. ročník. Elektrodynamika, polovodiče, atomová fyzika, astronomie, přehled učiva ZŠ. DUM 61-12 Vytvořte novou prezentaci a upravujte ji současně s dalšími uživateli. Pracujte s připojením k internetu i bez něj. Upravujte v Prezentacích soubory aplikace PowerPoint. Zdarma od Googlu Všechny příklady 1. Auto jelo počáteční rychlostí 8 m/s. Svou rychlost zvyšuje po dobu 10 s se 2. Automobil dosáhne rovnoměrným zrychlením za 24 s z klidu rychlost 100 km/h. Sovětský svaz - druhá atomová velmoc výzkum a vývoj vedl akademik Igor Kurčatov otestoval největší jadernou bombu na zemi - Car bomba podle původních plánu měla být třífázová se silou přes 100 Mt TNT tlaková vlna výbuchu oběhla třikrát kolem celé planety Car-bomba (rusky: Царь-бомба) byla to dvoustupňová. Atomová fyzika. Prezentace použitá při výkladu . Klikněte na odkaz atomova_fyzika.pps pro zobrazení souboru. Struktura mikrosvěta; kvantová hypotéza (pdf

Kategorie: Fyzika, Dějepis Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh Charakteristika: Práce se zaměřuje na bojové využití atomové energie.Nejprve v základu seznamuje s mechanismem atomového rozpadu a poté člení atomové zbraně a popisuje typy jaderných výbuchů Atomová fyzika (atomistika) = fyzika atomového obalu: Modely atomu, kvantová mechanika, atomová astrofyzika, kvantová chemie, spektrální optika, interakce záření s hmotným prostředím, fotonika: Bohrův-Sommerfeldův model atomu, kvantová teorie, fyzika kvantové informac Didaktická hra určená k opakování kapitoly fyzika mikrosvěta. 2 základní typy ch.vazeb nejsou iontová a kovová (jak uvádí správná odpověď v prezentaci), ale ta nejzákladnější vazba je přímo vazba chemická (což není ani jedna z oněch dvou) - problém je asi v tom, že fyzikové jsou sice zpravidla velmi vzdělaní, ale zde jsme na hranici mezi F a CH, která. Radiologická fyzika Hmota se skládá z atomů Atomy Zmínka o kvantové teorii Podle mě by to byla atomová hypotéza (či existence atomů nebo jak tomu chcete říkat): Všechno se skládá z atomů - nepatrných částeček, které jsou ve věčném pohybu a které se přitahují, jsou-li dál od sebe, a odpuzují, když je.

 1. PPT prezentace autor: Karel Rauner Atomová a jaderná fyzika - první část [10,5 MB] Atomová a jaderná fyzika - druhá část [15,5 MB] animace k první Odraz rovinné vlnoplochy od dutého parabolického zrcadl
 2. Období bez modelu pojetí hmoty spíše vychází z filozofických úvah než experimentů a pozorování hmota je složena z částí, které už nelze dělit co kultura, škola či časové období to jiný model mnohá řešení přinášejí objevy v chemi
 3. Prezentace do fyziky. Vývoj hvězd a černé díry. Elementární částice. Atomová fyzika. Kvantová fyzika - de Broglieho hypotéza, princip neurčitosti. Fotoelektrický jev. Zrcadla. Vlnové vlastnosti světla. Speciální teorie relativity. Odraz a lom světla. Princip rozhlasu a televize

Atomová fyzika RNDr

 1. Fyzika 8.ročník Jaromír Hes první atomová bomba ČR vypracoval : kolektiv učitelů 1. ZŠ Sedlčany V Sedlčanech: 25. 6. 2011 . Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: mira Created Date: 10/23/2012 1:48:56 PM.
 2. Atomová a jaderná fyzika PPT prezentace autor: Karel Rauner Atomová a jaderná fyzika - první část [10,5 MB] Atomová a jaderná fyzika - druhá část [15,5 MB] animace k první části (ZIP archiv - nutno rozbalit do adresáře k atomjad1.ppt!) [45 MB] anima
 3. Atomy a atomová jádra, jaderná a radiační fyzika, radioaktivita, jaderné reakce a jaderná energie, elementární částice a urychlovače, detekce a spektrometrie ionizujícího záření, aplikace ionizujícího záření, rentgenová diagnostika, radioterapie, radioisotopová scintigrafie a nukleární medicína, biologické účinky záření a radiační ochran
PPT - Klasifikace FYZIKA 2

Atomové jádro - vyřešené příklad

Atomová Fyzika :: Me

Bikiny a atomová fyzika. Když před téměř 70 lety pařížští muži poprvé uviděli dámské plavky bikiny, unisono prý prohlásili: Tak to je bomba!. Po skončení druhé světové války se tehdy svět módy nechal inspirovat atomovou fyzikou. Bikini a bikiny - dvě téměř stejná slova, která však vyjadřují něco. Atomová fyzika a elektronová struktura látek. Úvod do kvantové mechaniky. Klasická elektrodynamika. 3. ročník. Jaderná a částicová fyzika. Termodynamika a stat. fyzika. Prezentace výsledků - uveďte, jakým způsobem plánujete prezentovat výsledky. Lze uvést časopisy, ve kterých plánujete publikovat, či významné. Látkové množství je podíl hmotnosti látky a její molární hmotnosti. Lze jej vyjádřit také jako podíl objemu látky a jejího molárního objemu nebo skutečného počtu částic a počtu částic v 1 molu (Avogadrova konstanta)

Prezentace použité při výkladu. Kvantová hypotéza a fotoefekt Soubor. Vnější fotoefekt - animace URL. Comptonův jev a různé modely atomu vodíku Atomová fyzika; fyzika atomového obalu. Prezentace použitá při výkladu. Atomová fyzika Soubor. Připravte si odpovědi na otázky. Otázky Soubor Atomová fyzika 1 (doc) Fyzika je věda vysvětlující zákonitosti přírodních jevů. Referáty z fyziky se zaměřují na různé oblasti tohoto předmětu - od mechaniky, termiky přes optiku až po tzv. atomovou fyziku atomová fyzika. štítek, 5 knih. Pan Tompkins v říši divů1986, G. Gamow. populárně naučná knížka s prvky sci. Aplikovaná fyzika (Aplikovaná fyzika) Přístrojová fyzika (Přístrojová fyzika) Nanotechnologie (Nanotechnologie) Učitelství fyziky (Učitelství fyziky) Počítačová fyzika; Studijní předměty; Pro studenty. Průvodce studiem; Studijní materiály; Témata závěrečných prací ; Absolventi. Zkušenosti absolventů; Výzku

Programy ke sta ení - zcu

Schopnost vysvětlení teorie na cvičení, prezentace s grafickým výstupem Studijní průměr: (1.5, 2.0> pozitivní smýšlení, smysl pro humor, někdy i velice názorné obrázky Studijní průměr: (2.0, 2.5> Atomová fyzika studuje stavbu atomového obalu a atomového jádra. Připomeňme v přehledu si hlavní pojmy, jevy a zákonitosti tohoto vědeckého odvětví. Radioaktivita Jádra některých atomů mají tu vlastnost, že se samovolně přeměňují na jádra jiných izotopů nebo prvků prezentace z poslední přednášky (použit mimo jiné zdroj z FyzWebu) Radioaktivita (3.59 MiB) Jaderné elektrárny (2.1 MiB) cvičné testy: atomová fyzika (32.87 KiB) Videoexperimenty. Některé videoexperimenty k doplnění výkladu (stránka se postupně doplňuje) Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > O > Optika

Studijní materiály, pomůcky, prezentace a mnoho dalšího ke studiu nejen na střední škole Molekulová fyzika a termika - tento odkaz je na teploměrné stupnice (Cesliova, termodynamická - Kelvin, Fahrnheitova), základní molekulové veličiny (relativní atomová hmotnost, relativní molekulová hmotnost, látkové. Zemědělství a potravinářský průmysl; Chemikálie, farmacie, plasty; Stavební výroba, stavebnictví, stavební průmysl; Energie, životní prostřed Tvorba a provoz Portálu moderní fyziky je spolufinancována Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu Moderní. Odedávna se člověk snažil zachytit obraz skutečnosti. Z počátku ho musel kreslit. My dnes vezmeme fotoaparát a zmáčkneme spoušť, film doneseme vyvolat a máme požadovaný obraz reality Fyzika - Kamil Kučera 1. Struktura pevných látek • ANOTACE: Prezentace slouží k zopakování struktury a vlastností pevných látek. Materiál popisuje vlastnosti pevných látek, rozebírá strukturu krystalických látek, zabývá se pružnou atom, Atomisté, atomová teorie, atomové jádro, atomový obal, elektron, proton.

PdF:FY2BP_F4A Atomová fyzika . Soubory Dokumenty Úřední deska Studijní materiály. Více. Soubory; Dokumenty; Úřední deska; Studijní materiál Atomová fyzika O kolik procent se zkrátí tyč pro pozorovatele v nehybné soustavě, jestliže se pohybuje rychlostí 0,4c? (o 8,3 %) Pro sčítání dvou rychlostí v1 a v2 působících proti sobě platí vztah: v = (v1 +v2)/(1 + v1v2/c2) Vyplývá z něj že vzájemná rychlost dvou těles pohybujících se proti sobě nemůže.

Atomová fyzika: 12AF: doc. Dr. Ing. Šiňor Milan: 4+0 Z,ZK-4-Anotace: Prezentace výsledků řešení diplomové práce jednotlivých studentů. Pokyny pro vypracování diplomové práce. Osnova cvičení: Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení. Prezentace - Tepelné motory Úkol. prezentace studentů na teams. Téma 4. Téma 5. Vlnová optika není dostupné. Kvantová optika není dostupné. Kvantová a atomová fyzika není dostupné. - 1.C Fyzika - 1.D Fyzika - 6.A Fyzika - Mechanika - Termodynamika - Molekulová fyzika - Kmitání a vlnění - Elektřina - Magnetismus - Optika - Atomová a jaderná - Fyzika mikrosvěta - Spec. teor. relativ - Astronomie - Meteorologie - F ODKAZY - F APLETY - Stáhni si Prezentace o oku můžeš stáhnout z uvedených adres Atomová fyzika NUFY103. Anotace/Cíl předmětu Představení základních jevů a představ fyziky atomů s ilustracemi či jednoduchými aplikacemi kvantové mechaniky. Sylabus · Vývoj poznatků o atomu a částicích, Rutherfordův model atomu a jeho experimentální ověřování. Rozptylový experiment, účinný průřez.

Atomová fyzika : P2510601: Jemná struktura spektrální čáry, jedno- a dvojelektronová spektra : P2510700: Balmerova série a určení Rydbergovy konstanty : P2510800: Emisní dvojelektronová spektra atomů He a Hg : P2511500: Absorpční spektra : P2524715: Rentgenová fluorescence a Moseleyův zákon : P254100 Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for Vývoj představ o struktuře atomu. Atomové jádro - izotop, nuklid, radioaktivita. Elektronový obal - stavba elektronového obalu, orbital, kvantová čísla, pravidla o zaplňování orbitalů, degenerované orbitaly, základní a excitovaný stav atomu, ionizační energie a elektronová afinita Olovo, chemický prvek Pb. Popis, fyzikální a chemické vlastnosti, reakce prvku. Výskyt, výroba a rafinace olova. Sloučeniny olova a jejich využití

V roce 1998 pracovalo na celém světě 435 jaderných reaktorů a dalších 30 bylo ve výstavbě. Na připojené mapce je vidět, že jaderná energetika (červené body) má největší zastoupení v průmyslově nejvyspělejších oblastech: v Evropě, severní Americe a ve východní Asii Konečně se na českém internetu objevují i fyzikální aplikace, které vymýšlejí samotní studenti pro studenty. Celkem zdařilým počinem je multimediální prezentace Gravitační pole.Tato prezentace, kterou si můžete stáhnout v různých verzíc

Matematika, Fyzika - Archiv fyzikálních prezentac

Opakujte si učivo atomová a jaderná fyzika, jelikož vás příští týden čeká ve dnech 31. 3. - 2. 4. 2020 on-line test. Vyplňovat jej budete přímo v prohlížeči a bližší informace se dozvíte příští týden. Přeji hodně zdaru při řešení! Moje mailová adresa: jiri mandys zs-studanka c Stavba atomu. Atom se skládá z atomového jádra a elektronového obalu.. Atomové jádro je složeno z protonů a neutronů namačkaných těsně na sebe. Pohromadě je drží jaderné síly.. Jádro je asi 100 000 krát menší než celý atom. Kdyby jádro byla kulička o průměru 1 cm, celý atom by měl průměr 1000 m Oktáva, 4. ročník - volitelná fyzika Struktura mikrosvěta Pohyb v mikrosvětě Atomová fyzika Jaderná fyzika Částicová fyzika Standarní model - prezentace pana doc. Jiřího Dolejšího Standardní model - přehled Přijímací testy z mechaniky na medicínu v Brně Přijímací testy z hydromechaniky na medicínu v Brn Fyzika I (mechanika a molekulová fyzika NOFY021) Jakub Čížek - katedra fyziky nízkých teplot Tel: 221 912 788 jakub.cizek@mff.cuni.cz Doporučená literatura: • J. Kvasnica, Mechanika, Academia, Praha 1988 • R.P. Feynman, Feynmanovy přednášky z fyziky 1, Fragment, Praha, 2000 • F. Chmelík: Fyzika I - mechanika, skript

Fyzika - Předměty ZŠ+SŠ - Seminárky/Referáty - SEMINÁRKY

Jaderná fyzika, energie, radioaktivita, stavba atom

Dne 6. srpna 1945 v 8.16 explodovala nad japonským přístavem Hirošima první atomová puma — Little Boy. Nagasaki bylo druhým městem, na které byla v průběhu 9. srpna 1945 svržena. Prezentace Fyzika Marek Bílek, Aleš Gränzmann, Veronika Štěpničková Jaderné zbraně Jaderná zbraň je zbraň hromadného ničení. Ničivé působení jaderné zbraně je dáno energií, která se uvolňuje při jaderném výbuchu, jehož základem je jaderná reakce.. Atomová Bomba Jaderné Zbraně · Fotografie zdarma na Pixabay. Maturitní otázky z fyziky, rozepsan Radiologická fyzika Zákony zachování Soustava SI Jednotky v radiologii podzim 2008, třetí přednáška Zákon zachování energie Richard Feynman o energii Gravitační potenciální energie Důkaz Zákon zachování energie a hybnosti na příkladu Comptonova jevu Charakteristiky elektronu a fotonu Hybnost a energie elektronu a fotonu Comptonův rozptyl Zápis zákonů zachování. Vítejte na stránkách věnovaných výuce na FJFI ČVUT v Praze.Naleznete zde skripta, zápisky z přednášek a příklady k procvičení, které sami můžete po přihlášení opravovat a především doplňovat.Pokud byste měli zájem o přidání skript z jiných předmětů, přidejte ho podle návodu a kontaktujte správce pro vytvoření odkazu na nově vzniklé skriptum v levém menu

Atomové jádro - Wikipedi

• r-atomová molekula: 3r nezávislých směrů pohybu (stupňů volnosti) • kinetická energie hmotného středu: 3/2 kT • vnitřní (vibrační a rotační) kinetická energie: 3/2(r-1) kT . Stavová rovnice ideálního plynu Prezentace aplikace PowerPoint Author FYZIKA 9. ROČNÍK II. POLOLETÍ -Prezentace neobasuje všechno, byla zamýšlena pouze jako podpora hodiny. Dobré opakování naleznete také v sérii NEZkreslená věda. Den, kdy byla svržena atomová bomba na Hirošimu 6 srpen 1945. a Záznam atomového výbuchu. Jaderné výbuchy v historii Jaderná a atomová fyzika; Stránka byla naposledy změněna 2. 8. 2020. WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult MEFANET • ISSN 1804-6517 • e-mail: info@wikiskripta.eu Atomová a jaderná fyzika: DMATE: Matematika a matematický software: DPROG: Programování: MAKVA: Makroskopické kvantové jevy: YAFSV: Atomová fyzika, struktura a vlastnosti l: 7ATJP: Atomová a jaderná fyzika: 7ATJS: Seminář z atomové a jaderné fyzik Albert Einstein (14. března 1879 Ulm, Německo - 18. dubna 1955 Princeton, USA) byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec

8. díl: Jak funguje jaderná elektrárna - YouTub

Molární hmotnost je hmotnost 1 molu látky (co je mol viz látkové množství).. Molekulová relativní hmotnost má stejnou hodnotu jako molární hmotnost, ale je bez jednotky. Např. M r (NaOH) = 40, M r (H 2) = 2.. Molární hmotnost vypočítáme z údajů v periodické soustavě prvků, s její pomocí je výpočet poměrně jednoduchý.Stačí sečíst všechny atomové hmotnosti. Samostatná práce: Tento článek je editován studenty 2. LF UK v rámci plnění jejich studijních povinností (seminární práce - vypracování zkouškových otázek z biofyziky).Ostatní uživatele prosíme, nezasahujte výrazněji do jeho tvorby až do doby, než bude práce odevzdána (s výjimkou malých editací - opravy překlepů, pomoci s formátováním apod.) Naše vzdělávací a WebDesignové studio je moderní a dynamická firma, založená v dubnu 2002, zaměřená na oblast výuky a vzdělávání. Další činností, jež Vám můžeme nabídnout, je návrh a realizace WWW prezentací splňujících standardy moderního webu Prezentace Ski areálu Vaňkův kopec, který se nachází v malebném prostředí Nízkého Jeseníku v obci Horní Lhota, místní část - Zátiší. » Atomová a kvantová fyzika. Multimediální encyklopedie (učební text) atomové a kvantové fyziky. Rozsah: zpracování dat, technická podpor Molekulová fyzika a termika; Kmity a vlnění, akustika; Elektřina a magnetismus. Elektrostatika; Elektrický proud (stejnosměrný) Stacionární magnetické pole; Nestacionární magnetické pole; Střídavý elektrický proud; Elektromagnetické vlnění; Optika; Speciální teorie relativity; Kvantová, atomová a jaderná fyzika.

Multimediální prezentace předmětů Atomová a jaderná fyzika a Optika, projekt MŠMT, řešitel, 2005; Zahraniční pobyty: Univerzita Štětín, Polsko (1987) - 1 týden Univerzita Štětín, Polsko (1991) - 1 týden ; Centrum pro evaluaci Kodaň, Univerzita Kodaň, Dánsko (1998) - 4 dn Elektrické vodiče, polovodiče a dielektrika. Elektrické pole ve vodičích. Odstínění vnějšího elektrického pole. Elektrostatická indukce. Kapacita vodiče. Kondenzátory. Deskový kondenzátor. Sériové a paralelní zapojení kondenzátorů. Elektrostatické pole uvnitř dielektrika. Atomová, iontová a orientační polarizace 2. Atomová a kvantová fyzika (Obecná fyzika IV, Kvantová a statistická fyzika) 3. Elektrodynamika a optika (Obecná fyzika II a III, Elektrodynamika a STR, Základy optiky) 4. Fyzika a inženýrství pevných látek a nanostruktur (Fyzika pevných látek, Základy nanověd, Principy zařízení pro fyzikální technologie Na 6 + 1 vystupujících, 10 slidů prezentace, 200 sekund napětí, porotu, která si nebere servítky, welcome drink, kontakty a párty pozdě do noci. Vystupující. CYRKL, Zdrojová platforma - burza druhotných surovin Forsage- vzdálený monitoring včelstva Kokoza - pěstování ve městě, komunitní zahrady a kompostován

 • Maratonský běh délka.
 • Medové pivo primátor.
 • Amx 56 leclerc.
 • Feng shui loznice.
 • Battle of the hydaspes.
 • Noty na klavír youtube.
 • Ohybani ve tretim trimestru.
 • Plody hlohu tinktura.
 • Vlaky cheb.
 • Jezevčí sádlo škvaření.
 • Nassim haramein.
 • Metalinda moja hviezda žije.
 • Vysvětlení pojmů online.
 • Adenom prsu.
 • Sacharidové vlny výpočet.
 • Šachy pěšec.
 • Jak prodat poškozené auto.
 • Jdownloader portable.
 • Dilatace kořene aorty.
 • John green nemoc.
 • Freddie reign tomlinson johannah deakin.
 • Utek do divociny online ke shlednuti.
 • Špagety omáčka.
 • Šnorchlování zakynthos.
 • Červená keramika.
 • Co znamená zásilka v přepravě..
 • Downton abbey online cz subtitles.
 • Mezipřistání v doha.
 • Kubanska revoluce.
 • Libankova cystitida.
 • Ostropestřec drcený zkušenosti.
 • Růstové sérum na řasy recenze.
 • Naležení rmutu.
 • Rock n roll.
 • Parní stroj výkresy.
 • Jak vybírat peníze na svatbě.
 • Mafia 2 návod joeova dobrodružství.
 • Crop top mikina h&m.
 • Saturejka účinky.
 • Staré odrůdy švestek.
 • Špatné sezení u počítače.